TracTechnology AB

Styrelsen för TracTechnology föreslår en garanterad företrädesemission om 27,7 mkr

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 09:12 CET

(Aktietorget: TRAT B)

Styrelsen för TracTechnology AB (publ) har idag, 6 Februari 2007, lagt fram ett förslag, till en extra bolagsstämma, om att besluta att genomföra emission av aktier om cirka 27,7 miljoner kronor med företrädesrätt för aktieägarna.

Förslaget innebär följande:

- Företrädesemission om 27,7 mkr för befintliga aktieägare. Förslaget kommer att läggas fram till beslut vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas torsdagen den 22 februari 2007. Styrelsens förslag stöds av aktieägare representerade av mer än 70 procent av rösterna i bolaget.

- Aktieägare äger rätt att för fem (5) aktier teckna fyra (4) nya aktier till en teckningskurs om tre (3) kronor per aktie.

- Teckningstiden kommer att vara 12 mars - 27 mars 2007

- Motiv till föreliggande emission är i huvudsak att skapa förutsättningar för snabbare utrullning av bolagets patenterade koncept MeatTrac.

- Emissionen är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.


Bakgrund och motiv
Motiv till föreliggande företrädesemission är i huvudsak att skapa förutsättningar dels för en snabbare utrullning av TracTechnologys patenterade koncept MeatTrac genom pilotinstallationer och marknads-penetration av systemets olika delar. Dels för att skapa licensintäkter genom en intensifierad bearbetning av den amerikanska marknaden.

Bolaget behöver även fokusera på samordnandet av det nyförvärvade Svenska Tidssystem AB med TracTechnologys affärsområde "övriga RFID-applikationer". Detta för att lönsamhet och positivt kassaflöde skall kunna åstadkommas redan på kort sikt.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket planeras att offentliggöras omkring den 2 mars 2007.

Teckningsförbindelse och emissionsgaranti
Emissionen kommer till fullo att vara säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Huvudägare som representerar cirka 20 procent av kapitalet i TracTechnology har förbundigt sig att teckna sin andel i emissionen. Resterande del motsvarande 80 procent av erbjudandet är garanterat genom emissionsgaranti.

Förslag till villkor i sammandrag och indikativ tidsplan
Förslaget till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 9 244 928 aktier, envar med kvotvärde 0,96 kronor. Då nyemissionen fulltecknats kommer aktiekapitalet att öka med högst 647 144,96 kronor. Baserat på teckningskursen tre kronor kommer emissionslikviden att uppgå till cirka 27,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt en indikativ tidplan för företrädesemissionen.

En (1) befintlig aktie berättigar till fyra (4) teckningsrätter. För teckning av en (1) ny aktie krävs fem (5) teckningsrätter.
- Teckningskursen är fastställd till tre kronor per nyemitterad aktie.
- Prospekt offentliggörs omkring den 2 mars 2007.
- Sista dag för handel med aktier i TracTechnology inklusive teckningsrätter är den 26 februari 2007.
- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 1 mars 2007.
- Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 12 mars - 22 mars 2007.
- Teckningstiden är 12 mars - 27 mars 2007.

Anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna med början omkring den 5 mars 2007.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till TracTechnology i samband med förestående företrädesemission.

För ytterligare information:
Mats Nordström, VD, TracTechnology AB (publ), +46(0)70 595 9492
e-post: mats.nordstrom@tractechnology.se

Om TracTechnology AB (publ)
TracTechnology utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårning, betalsystem och logistik med hjälp av RFID-teknik. Produktportföljen innehåller MeatTrac, CampTrac, TimeTrac, GateTrac, CellTrac och PayTrac. MeatTrac är en komplett systemlösning som möjliggör spårning och authentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttdisken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige och USA och under patenthandläggning i ytterligare länder. Läs mer om de andra spännande lösningarna på www.tractechnology.se

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Nya Zealand eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.