Teligent

Styrelsen informerar inför extra bolagsstämma i Teligent samt presenterar säkerställd nyemission och finansiering

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 08:49 CEST

Styrelsen i Teligent AB (publ) offentliggjorde den 7 augusti 2007 beslutet att genomföra en företrädesemission om 231 MSEK, villkorad av extra bolagsstämma den 6 september 2007. Beslutet om nyemissionen var en följd av att en tidigare kommunicerad och helt säkerställd nyemission blockerats av en ägargruppering vid en extra bolagsstämma den 6 augusti 2007.

- Större aktieägare i Teligent representerande cirka 41 procent av aktierna har förklarat sig stödja styrelsens beslut och förslag samt att de avser att rösta för dessa vid den extra bolagsstämman den 6 september 2007

- Teligents valberedning föreslår att nuvarande styrelse utökas med Dag B. Sørsdahl från Kistefos, en av Teligents största ägare

- Styrelsen bedömer att nyemissionen i sin helhet är säkerställd genom avsiktsförklaringar och emissionsgarantier

Teligents styrelse har av bolagets större aktieägare representerande cirka 41 procent av aktierna erhållit bekräftelse på att man stöder styrelsens nyemissionsbeslut och förslag till för nyemissionen nödvändiga ändringar av bolagsordningen samt att man avser rösta för styrelsens beslut och förslag vid extra bolagsstämma den 6 september 2007. Dessa ägare inkluderar bland andra Visionalis, Kistefos, Skandia Liv och Öhman Fonder.

Styrelsen har beslutat att dra tillbaka den punkt i förslaget till ny bolagsordning som avser byte av bolagets säte.

Teligents valberedning har till den extra bolagsstämman tagit fram ett nytt förslag till styrelse som innebär att nuvarande styrelse utökas med Dag B. Sørsdahl som representerar Kistefos, en av Teligents största ägare. Valberedningens förslag stöds av bland andra Visionalis, Kistefos, Skandia Liv och Öhman Fonder.

Större aktieägare i Teligent inkluderande bland andra Visionalis, Kistefos, Skandia Liv och Öhman Fonder har förklarat sin avsikt att teckna motsvarande cirka 41 procent av nyemissionen. Därutöver har ett konsortium inkluderande bland andra Kistefos genom teckningsgarantier säkerställt resterande del av nyemissionen motsvarande cirka 59 procent. Som arvode för emissionsgarantierna utgår nyemitterade aktier i Teligent.

Vidare har Teligent från ett konsortium av långivare erhållit en bryggfinansiering som täcker bolagets likviditetsbehov till dess att nyemissionen är genomförd. Detta innebär att Teligent har såväl kortsiktig som långsiktig finansiering av verksamheten.

Ersättningen för bryggfinansieringen, uppgående till 4 MSEK, är avsedd att utgå i form av nyemitterade aktier i bolaget. Styrelsen avser att utfärda en justering av kallelsen och föreslå den extra stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en riktad emission till dessa långivare. Teckningskursen för de aktier som skall emitteras till långivarna ska motsvara den genomsnittliga stängningskursen under de fem sista dagarna i teckningsperioden för företrädesemissionen.

Av ett pressmeddelande av den 16 augusti 2007 från Pekka Peltola framgår att den ägargrupp han företräder numera stöder den av styrelsen föreslagna nyemissionen och att huvuddelen av ägargruppen avser att teckna aktier i emissionen. Denna ägargupp ingår inte i de siffror som redovisats ovan. Med anledning av det övriga innehållet i pressmeddelandet vill Teligents styrelse också klargöra att det inte har träffats några andra uppgörelser utöver vad som framgår av detta pressmeddelande från Teligent. Vidare är det inte klarlagt vilka effekter en eventuell försäljning av ett av Teligents affärsområden skulle få eller när en sådan eventuell försäljning skulle bli aktuell.

För övrig information om den förestående nyemissionen hänvisas till pressmeddelandet daterat den 7 augusti 2007 samt till kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggjord den 9 augusti 2007 samt tillägg till kallelsen som beräknas publiceras den 23 augusti 2007.


För ytterligare information, kontakta:
Jan Rynning
styrelseordförande
Teligent AB
Tel. 08 520 660 50

Tomas Duffy,
vd och koncernchef
Teligent AB
Tel. 0733 11 70 50
tomas.duffy@teligent.se