Stora Enso AB

Styrelsens förslag till årsstämman

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:43 CET

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2007-02-07 kl 09.00 GMT


Styrelsen i Stora Enso har vid sitt möte beslutat framlägga följande förslag till årsstämman som äger rum i Helsingfors torsdagen den 29 mars 2007. Styrelsen har föreslagit följande:

Frågor som enligt bolagsordningens § 14 ankommer på årsstämman
Fastställande av moderbolagets och koncernens bokslut

Disposition av årets vinst samt förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie utbetalas för år 2006.

Betalning av utdelning
Utdelning utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelning är antecknad antingen i bolagets aktieägareförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab eller, i fråga om VPC-registrerade aktier, i avstämningsregistret som förs av VPC. VPC ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i VPC-registret och utdelningen utbetalas i svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen till innehavare av ADR-bevis och utdelningen utbetalas i US-dollar.

Styrelsen har fastställt avstämningsdagen för utdelningen till den 3 april 2007. Styrelsen föreslår årsstämman att utdelningen utbetalas från och med den 17 april 2007.

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår årsstämman att bolagets styrelse ska ha nio (9) ledamöter.

Fastställande av antalet revisorer
Aktieägare som tillsammans representerar över 50 procent av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de kommer att föreslå årsstämman att antalet revisorer skall vara en (1).

Styrelseledamöters arvode
Nomineringskommittén föreslår årsstämman att styrelseledamöters årliga arvode är följande:

Ordförande EUR 135 000
Vice ordförande EUR 85 000
Ledamöter EUR 60 000


Därutöver ska ett årligt arvode utbetalas till styrelsekommittéers medlemmar enligt följande:
Finans- och revisionskommitté
Ordförande EUR 20 000
Medlem EUR 14 000


Ersättningskommitté
Ordförande EUR 10 000
Medlem EUR 6 000


Revisorernas arvode
Aktieägare som tillsammans representerar över 50 procent av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de kommer att föreslå årsstämman att revisorernas arvode betalas enligt faktura intill slutet av nästkommande årsstämma.


Val av revisorer
Aktieägare som tillsammans representerar över 50 procent av det totala antalet röster i bolaget har meddelat att de kommer att föreslå årsstämman att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy väljs som bolagets revisor för en mandatperiod intill slutet av nästkommande årsstämma.

Övriga ärenden
Val av Nomineringskommitté
Nomineringskommittén föreslår årsstämman att den utser en nomineringskommitté som skall förbereda förslag angående (a) antal styrelseledamöter, (b) ledamöter i styrelsen, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och medlemmar i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén skall bestå av fyra medlemmar:
- styrelsens ordförande
- styrelsens vice ordförande
- två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna (en var) enligt aktieägareregistret den 1 oktober 2007.

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som före den 31 januari 2008 skall presentera sina förslag till 2008 års årsstämma. Styrelseledamot kan inte utses som nomineringskommitténs ordförande. Till en medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode på EUR 3 000.

Förslag från aktieägarna Matti Liimatainen, Annina Käppi och Matti Ikonen
Aktieägarna Liimatainen, Käppi och Ikonen föreslår att Stora Enso Oyj skall upphöra med att av finska statsägda företaget Forststyrelsen köpa virke som kommer från skogar inom samernas ursprungområden vid Enare och som angivits vara särskilt värdefulla som betesmarker för rennäringen, liksom inte heller från urskogar i Sodankylä, Kittilä, Salla och Savukoski som framförs i miljöorganisationernas rapport Metsä-Lappis oskyddade vildmarksområden.

För ytterligare information om bolagsstämman, v g kontakta:
Jyrki Kurkinen, chefsjurist, tel. +358 2046 21217
Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, tel. +46 70 663 4901

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Årsstämma hålls torsdagen den 29 mars 2007 kl. 16.00 (finsk tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.

Årsstämmohandlingar
Bokslutshandlingarna för år 2006 samt övriga handlingar inför årsstämman finns senast den 22 mars 2007 till aktieägarnas påseende på bolagets hemsidor www.storaenso.com/investors. Kopior av dessa handlingar sänds till aktieägare på begäran.

Årsredovisningen finns på hemsidan www.storaenso.com/investors från och med den 14 mars 2007.

Rätt att delta samt tillfällig registrering i aktieägarförteckningen
Berättigad att delta och rösta vid årsstämman är aktieägare som den 19 mars 2007 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt registreras i aktieägarförteckningen på nedan angivet sätt.

Anmälan till årsstämman
Aktieägare som önskar närvara på årsstämman skall anmäla detta till bolagets huvudkontor senast fredagen 23 mars 2007 före kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan kan göras:
per telefon +358 2046 21210
+358 2046 21245
+358 2046 21224
+358 2046 21327
per telefax +358 2046 21359
skriftligen Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors
på Internet www.storaenso.com/agm

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom VPC är samtidigt anmälan till årsstämman.

Fullmakt
Eventuella fullmakter skall inlämnas till bolaget i samband med anmälan till årsstämman.

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen
VPC-registrerade aktier och i Sverige förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade i det svenska avstämningsregistret som förs av VPC och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva rösträtt måste hos VPC begära tillfälligt införande av aktierna i den av Finlands Värdepapperscentral Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran skall ske på särskild blankett och vara VPC tillhanda senast måndagen 19 mars 2007 kl. 15.00 (svensk tid).

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige måste i god tid hos sin förvaltare begära tillfällig registrering av aktierna i den av Finlands Värdepapperscentral Ab förda aktieägarförteckningen.

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom VPC är samtidigt anmälan till årsstämman.

ADR-bevis
Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman skall underrätta Deutsche Bank Trust Company Americas om deltagandet med iakttagande av de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas särskilt tillsänder varje innehavare av ADR-bevis.

Övriga förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva rösträtt skall underrätta vederbörande förvaltare om detta i enlighet med särskilt givna anvisningar från förvaltaren.