Atlas Copco Sverige

Styrelsens förslag till aktiesplit och inlösenförfarande

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:27 CET

Atlas Copcos finansiella ställning är mycket stark till följd av ett antal år med förbättrad lönsamhet, samt den nyligen genomförda avyttringen av den nordamerikanska maskinuthyrningsverksamheten.

För att justera Gruppens balansräkning till en mer effektiv struktur, samtidigt som den finansiella flexibiliteten för ytterligare tillväxt bibehålls, föreslår styrelsen årsstämman ett inlösenförfarande där varje aktie delas upp i 2 ordinarie aktier och 1 inlösenaktie. Inlösenaktien kommer automatiskt att lösas in för SEK 40 per aktie. Det motsvarar totalt MSEK 24 415. Tillsammans med den föreslagna utdelningen på SEK 4.75 per aktie kommer aktieägarna att erhålla MSEK 27 315.

Inlösenförfarandet förutsätter att årsstämman 2007 godkänner följande:
· Ändring av bolagsordningen så att lägsta och högsta antalet aktier ökar från intervallet 240 miljoner - 960 miljoner, till 500 miljoner - 2 miljarder. Samtidigt ökar högsta antalet serie A- respektive B-aktier från 960 miljoner vardera till 2 miljarder vardera.
· Aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie, av serie A såväl som av serie B, delas upp i tre aktier, varav en skall benämnas inlösenaktie.
· Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 628 806 552 inlösenaktier, varvid indragning av aktier av serie A och serie B skall ske i proportion till antalet aktier utgivna av respektive aktieslag.
· Ökning av aktiekapitalet med 262 002 730 kronor genom fondemission, varvid bolagets fria egna kapital skall tas i anspråk.

Avstämningsdag för aktiespliten föreslås vara den 22 maj 2007. Handel i inlösenaktier beräknas ske på Stockholmsbörsen den 23 maj - 12 juni 2007, varefter alla inlösenaktier automatiskt löses in. Utbetalningen av inlösenbeloppet beräknas ske omkring den 20 juni 2007.

För ytterligare information kontakta:
Hans Ola Meyer, Ekonomidirektör
08 743 8292 eller 070 588 8292
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08 743 8291 eller 070 518 8291


Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.
I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2006 hade Atlas Copco 25 900 anställda och en omsättning på SEK 55 miljarder.
Mer fakta finns på www.atlascopco.com.