Elekta AB

Styrelsens förslag till villkor för inlösen av aktier i Elekta

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 10:22 CEST

·Styrelsen föreslår inlösen av var sjuttonde aktie för 165 kronor per aktie
·Genom inlösen föreslås cirka 319,8 miljoner kronor överföras till aktieägarna

Styrelsen för Elekta AB (publ) har idag fastställt villkoren för sitt förslag om inlösen till den ordinarie bolagsstämman den 22 september 2003. Var sjuttonde aktie föreslås kunna lösas in mot en kontant ersättning om 165 kronor. För varje aktie i Elekta erhålls en inlösenrätt. Sjutton inlösenrätter erfordras för att få lösa in en aktie. Vid full anslutning till erbjudandet om inlösen kommer cirka 1,9 miljoner aktier att lösas in och cirka 319,8 miljoner kronor att överföras till aktieägarna i Elekta.

Tidsplan (under förutsättning av bolagsstämmans godkännande):

Sista dag för handel med aktier i Elekta
inklusive inlösenrätter: 30 september 2003

Första dag för handel med aktier i Elekta
exklusive inlösenrätter: 1 oktober 2003

Avstämningsdag för erhållande av
inlösenrätter: 3 oktober 2003

Informationsbroschyr och anmälningssedel
distribueras: 8 oktober 2003

Anmälningsperiod: 13 oktober - 11 november 2003

Handel i inlösenrätter vid Stockholmsbörsen: 13 oktober - 6 november 2003

En courtagefri försäljning av upp till 2 000 inlösenrätter kommer att kunna ske genom D. Carnegie AB ("Carnegie") under perioden 13 oktober - 31 oktober 2003 enligt ett särskilt anmälningsförfarande. Innan utbetalning av inlösenbeloppet kan ske, måste tingsrätten meddelat tillstånd till inlösen samt detta tillstånd registrerats vid PRV, vilket beräknas ske i slutet av mars 2004.

Carnegie är finansiell rådgivare till Elekta i samband med inlösenerbjudandet.

För ytterligare information:

Aktieägare som önskar ytterligare information om anmälningsförfarande m.m. i inlösenerbjudandet är välkomna att ringa Carnegie's kundtjänst på 08-588 694 81.

Övriga frågor:
Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 08-587 254 00, e-post: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com