Zenergy AB (Publ.)

Styrelsens fullständiga förslag till beslut m.m. inför extra bolagsstämman i Zenergy AB (publ) den 29 augusti i Jönköping

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 13:37 CEST

Styrelsens fullständiga förslag till beslut m.m. inför extra bolagsstämman i Zenergy AB (publ)
den 29 augusti 2017 kl. 14.00 i Jönköping.

Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 14.00, på Elite Stora Hotellet, Hotellplan i Jönköping.

Inregistrering till stämman börjar kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 23 augusti 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 23 augusti 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

          • per post till Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, eller
          • per e-post till aktieforum@zenergy.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och tele­fon­nummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och person­nummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställ­företrädare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Zenergy AB (publ)

Zenergy är en svensk företagsgrupp som grundades 2009. Zenergy utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande Bostäder i modulär arkitektur, Entreprenadbodar, Kontor, Skolor, Lokaler liksom byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulära koncept på en egenutvecklad, varumärkes-skyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element. Ett högisolerande byggmaterial i sandwichkonstruktion med en högisolerande kärna. ZIP-Elementet är exceptionellt fuktsäkert, brandsäkert och formstabilt. ZIP-Elementet kan användas som ytter- och innervägg, golv- och takbjälklag.

Med Zenergy ZIP-Element uppnås EU’s stränga brandskyddskrav liksom energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se