BioPhausia AB

STYRELSENS I BIOPHAUSIA FÖRESLÅR ÅRSSTÄMMAN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER FÖR TILLSKAPANDE AV INCITAMENTSPROGRAM

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:28 CEST

För tillskapande av ett incitamentsprogram för personer anställda inom BioPhausia-koncernen ("BioPhausia" eller" Bolaget") föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av högst 5 160 000 teckningsoptioner . Teckningsoptionerna skall emitteras till BioPhausias helägda koncernbolag Astor Pharma AB med rätt och skyldighet att efter teckning vidareöverlåta teckningsoptionerna till anställda inom Bolaget. Teckningsoptionerna skall vidareöverlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat av ett oberoende värderingsinstitut enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.


Riktlinjer för tilldelning
Rätt att förvärva teckningsoptionerna skall tillkomma anställda och blivande anställda i BioPhausia. Styrelsen har delat in dessa i följande tre grupper:
* Senior ledning, som skall omfatta 2 personer där VD kan erbjudas att teckna högst 1 050 000 teckningsoptioner och vVD kan erbjudas att teckna högst 750 000 teckningsoptioner;
* Övrig ledning, som skall omfatta 6 personer som kan erbjudas att teckna högst 300 000 teckningsoptioner vardera ;
* Övriga anställda, som skall omfatta 26 personer som kan erbjudas att teckna högst 60 000 teckningsoptioner vardera.
Huvudsakliga villkor för teckningsoptionen
* En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i BioPhausia med ett kvotvärde om 0,25 kronor per aktie .
* Teckningskursen kommer att fastställas som 130 procent av aktiens volymviktade genomsnittliga betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med den 31 augusti 2009 till och med den 11 september 2009.
* Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske mellan den 15 februari och 15 mars respektive år under åren 2010, 2011 och 2012, samt under september månad 2012.
Motiv till incitamentsprogrammet
Styrelsen har bedömt det vara till fördel för BioPhausia och dess aktieägare att anställda inom Bolaget görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.
Övrigt
Några kostnader av betydelse förväntas inte incitamentsprogrammet medföra. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till 1 290 000 kronor. En sådan ökning motsvarar en utspädning av aktieägarnas innehav med cirka 1,5 procent.

Stockholm den 8 april 2009
BioPhausia AB (publ)
För ytterligare information hänvisas till VD Claes Thulin eller vice VD Henrik Wetterdal,
BioPhausia AB, tel 08 - 407 64 30

Ovanstående information är sådan som BioPhausia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.45 den 8 april 2009.

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i vare sig aktierna i BioPhausia eller andra av BioPhausia utgivna finansiella instrument. Den tilltänkta nyemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Kanada, Japan, Hong Kong eller Australien, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i BioPhausia kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.