Ricoh Sverige AB

Styrelsens uttalande med anledning av det offentliga kontanta uppköpserbjudandet från Ricoh Europe Holdings PLC

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 08:50 CEST

Carl Lamm Holding AB (publ), org. nr. 556734-5987, ("Carl Lamm") är ett företag som genom sina dotterbolag Carl Lamm AB och YM i Norr AB levererar kompletta lösningar inom dokument- och informationshantering.

Härmed lämnar styrelsen i Carl Lamm sitt uttalande med anledning av det kontanta uppköpserbjudandet avseende aktierna i Carl Lamm som lämnats av Ricoh Europe Holdings PLC ("Ricoh") idag.

BAKGRUND


Detta uttalande görs av styrelsen i Carl Lamm med anledning av punkt II.14 i "Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden".

Ricoh har idag offentliggjort ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Carl Lamm att förvärva samtliga utestående aktier i Carl Lamm ("Erbjudandet"). Enligt pressmeddelandet erbjuds aktieägarna i Carl Lamm att överlåta sina aktier till Ricoh för en kontant köpeskilling om 37,25 kronor per aktie i Carl Lamm ("Erbjudandepriset").

Enligt pressmeddelandet förväntas acceptfristen löpa mellan den 24 april 2009 och den 15 maj 2009. Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Ricoh blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Carl Lamm. Aktieägare som tillsammans representerar 68.1 procent av aktierna och rösterna vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet har förbundit sig att sälja sina aktier till Ricoh i enlighet med Erbjudandet.

Erbjudandepriset medför enligt pressmeddelandet en premie om 17,6 procent i förhållande till den genomsnittliga stängningskursen för Carl Lamms aktie under den senaste månaden före offentliggörandet av Erbjudandet, och 19,8 procent i förhållande till stängningskursen den 16 april 2009.

Styrelsen i Carl Lamm har tillåtit en s.k. due diligence före offentliggörandet av Erbjudandet eftersom styrelsen bedömde att det tilltänkta erbjudandet var av intresse för aktieägarna att få ta ställning till. Inom ramen för den genomförda due diligencen har Ricoh fått ta del av viss icke-offentliggjord finansiell information avseende tredje kvartalet för räkenskapsåret 2008/2009. Denna information kommer att delges samtliga aktieägare innan de har att ta ställning till Erbjudandet genom offentliggörandet av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2008/2009 ? vilken inkluderar den till Ricoh utlämnade icke-offentliggjorda finansiell informationen avseende tredje kvartalet 2008/2009 - den 30 april 2009.

STYRELSENS UTTALANDE

Styrelsen har baserat sin rekommendation på en bedömning av faktorer som styrelsen ansett vara relevanta för Erbjudandet, såsom antaganden om Carl Lamms verksamhet och finansiella resultat och ställning.

Styrelsen i Carl Lamm har biträtts av externa rådgivare i samband med sin utvärdering av Erbjudandet. Carl Lamms finansiella rådgivare, HDR Partners AB, har därvid lämnat en s.k. fairness opinion till styrelsen i Carl Lamm med slutsatsen att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Carl Lamm. HDR Partners AB's fairness opinion finns att tillgå på Carl Lamms hemsida www.carllamm.se.

Styrelsen bedömer- baserat på information från Ricoh beträffande Ricoh's planer för Carl Lamm - att genomförandet av Erbjudandet som sådant väsentligen inte kommer påverka Carl Lamm, verksamheten och de anställda.

Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen Carl Lamms aktieägare att acceptera Erbjudandet.

"Ricohs erbjudande innebär att såväl våra kunder som anställda genom förvärvet får en respekterad och kompetent industriell ägare, och dessutom en mycket god affär för våra aktieägare. Värdeutvecklingen för Carl Lamms aktieägare sedan noteringen den 10 oktober 2006 uppgår, inklusive utdelning och utskiftning, till motsvarande 60,3 procent på nuvarande budnivå jämfört med OMX Stockholm Benchmark_GI index utveckling som under samma period har varit ca. -27 procent." säger Theodor Dalenson, ordförande i Carl Lamm.

Detta uttalande skall i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Stockholm den 17 april 2009
Carl Lamm Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Theodor Dalenson tel. +46 (0)8 545 017 50