Arbetsmarknadsdepartementet

Styrmedelsutredningen överlämnar delbetänkande till Sven Otto Littorin

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:19 CEST

Styrmedelsutredningen överlämnar i dag delbetänkandet En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Utredningens uppdrag
Utredningens uppdrag är att se över behovet av och möjligheterna att införa marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet, det vill säga styrmedel som innebär att arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft tas till vara genom att lyfta fram och förstärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö. Sådana styrmedel kan handla om att arbetsmiljöstandarden på olika verksamheter bedöms och lyfts fram för att förstärka marknadsmekanismer till exempel när det gäller rekrytering av arbetskraft och konkurrensförutsättningar.

Utredningen har haft ett deluppdrag, att utreda möjligheterna att koppla marknadsorienterade styrmedel till Arbetsmiljöverkets tillsyn och att därvid överväga möjligheten att använda certifieringssystem. Den modell för arbetsmiljötillsyn som tillämpas i Danmark med så kallad "screening" av arbetsställen och åsättande av så kallade "smileys" har utredningen haft att beakta.

Utredningens förslag
Utredningen föreslår att en ny tillsynsmodell införs, med delar av den danska modellen som förebild. Modellen innebär att det införs en möjlighet att på Arbetsmiljöverkets webbplats ta del av en redovisning av arbetsmiljöstatusen på respektive arbetsställe baserad på resultatet av en genomgång genom besök av samtliga arbetsställen.

Det föreslås dels en jämförande "märkning" av arbetsställena beroende på resultatet av Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök som görs tillgängligt för att visas och därmed offentliggöras på verkets webbplats i syfte att skapa positiva incitament på marknaden för en tillfredsställande arbetsmiljö dels en genomgång genom besök av samtliga arbetsställen, inledningsvis inom en femårsperiod, för att ge underlag för märkningen och redovisningen.

Avsikten är att i utredningens fortsatta arbete närmare diskutera certifieringens och andra marknadsstyrmedels roll på arbetsmiljöområdet och därvid även deras eventuella roll i tillsynssystemet.


Kontakt:
Bertil Remaeus
Särskild utredare


Bo Barrefelt
Huvudsekreterare
08-405 13 46-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Krafttag på arbetsmiljöområdet (http://www.regeringen.se/sb/d/11108/a/115085)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2009:40 En ny modell för arbetsmiljötillsyn (http://www.regeringen.se/sb/d/11340/a/124477)
Dir. 2008:129 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (http://www.regeringen.se/sb/d/10259/a/115081)