Statens offentliga utredningar

Styrmedelsutredningen överlämnar slutbetänkande till statssekreterare Eva Uddén Sonnegård

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 16:40 CET

Styrmedelsutredningen överlämnar i dag slutbetänkandet "Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet" (SOU 2009:97) till statssekreterare Eva Uddén Sonnegård på Arbetsmarknadsdepartementet.

Den 6 november 2008 tillsattes en utredning med uppdrag att se över behovet av och möjligheterna att införa styrmedel på arbetsmiljöområdet med syfte att ta till vara arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft.

Utredningen har haft ett deluppdrag, som redovisades i april 2009 genom delbetänkandet "En ny modell för arbetsmiljötillsyn" (SOU 2009:40).

I dagens slutbetänkande finns förslag på hur styrmedlen ska kunna bidra till att arbetsmiljön blir ett konkurrensmedel. Det ska i sin tur innebära ett incitament för ett förstärkt och vidgat arbetsmiljöarbete.

Utredningen har bland annat följande förslag:

• Verksamhet som har blivit arbetsmiljöcertifierad under ackreditering ska undantas från den föreslagna nya tillsynsmetoden.

• Arbetsmiljökrav införs för den som lämnar anbud på en tjänst i en offentlig upphandling.

• Arbetsmiljökunskap förs in i högskoleutbildningen, till att börja med som ett obligatorium på civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna.

Dessutom anser utredningen att obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningarna bör behållas. Bakgrunden är att utredningen om enklare redovisning har föreslagit att det kravet tas bort.

Slutbetänkandet "Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet" (SOU 2009:97) http://www.regeringen.se/sb/d/11340/a/137045


Bertil Remaeus
Särskild utredare
070-584 14 18

Bo Barrefelt
Huvudsekreterare
08-405 13 46

Lennart Ahnström
Sekreterare
070-521 53 71