Geveko AB

Substansvärde 31 januari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 11:24 CET

Gevekos substansvärde per den 31 januari 2007 beräknas till 234 kronor per aktie att jämföras med 232 kronor per aktie den 31 december 2006.

Under januari månad har aktier nettosålts för 0,5 mkr. De fem största aktieinnehaven som svarade för 38% av portföljens värde, utgjordes av Hennes & Mauritz, Getinge, AstraZeneca, Trelleborg och Ericsson. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 31 januari 2007 var 250 kr per aktie att jämföras med 218 kr per aktie den 31 december 2006. Aktiens avkastning under januari 2007 beräknas till +15%. Under samma period har SIX Return Index ökat med +3%.

Göteborg den 5 februari 2007
AB GEVEKO (publ)


Definition av substansvärde
Skillnaden mellan moderbolagets tillgångar och skulder, då Aktieportföljen tages upp till marknad­s­värde och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Principen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter skatt. Korrigering sker för engångsposter. Som väg­ledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branschen Bygg- och anläggnings­relaterat per samma datum använts. Gevekos tillämpade p/e-tal utgör 75% av jämförbart index.