Geveko AB

Substansvärde 31 juli 2007

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 14:47 CEST

Gevekos substansvärde den 31 juli 2007 beräknas till 216 kr per aktie. Vid årets ingång uppgick substansvärdet till 268 kr per aktie. Under 2007 har 86 kr per aktie överförts till Gevekos aktieägare genom ordinarie utdelning och inlösen av aktier.

Under juli månad har aktier nettosålts för 9,9 mkr. De fem största aktieinnehaven som svarade för 38% av portföljens värde, utgjordes av Hennes & Mauritz, Cardo, Getinge, Handelsbanken och AstraZeneca. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 31 juli 2007 var 189 kr per aktie att jämföras med 218 kr per aktie den 31 december 2006. Aktiens avkastning under 2007 inklusive lämnad utdelning och inlösen av aktier, beräknas till +26%. Under samma period har SIX Return Index ökat med +7%.

Göteborg den 14 augusti 2007
AB GEVEKO (publ)

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING 31 juli 2007
Mkr Mkr kr/aktie

Värdepappersportfölj 605 143:40
- Aktieportfölj 530
- Onoterade innehav 13
- Räntebärande placeringar 62
Industrirörelse 650 154:00
Övrigt -344 81:50

Summa 911 215:90Definition av substansvärde
Skillnaden mellan moderbolagets tillgångar och skulder, då Aktieportföljen tages upp till marknad­s­värde och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Principen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter skatt. Korrigering sker för engångsposter. Som väg­ledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branschen Bygg- och anläggnings­relaterat per samma datum använts. Gevekos tillämpade p/e-tal utgör 75% av jämförbart index.

AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se