Geveko AB

Substansvärde 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 14:51 CEST

Gevekos substansvärde per den 31 mars 2006 beräknas till 252 kronor per aktie att jämföras med 239 kronor per aktie den 30 december 2005.

Under mars månad har värdepapper nettosålts för 29,1 mkr. De fem största aktieinnehaven som svarade för 39% av portföljens värde, utgjordes av Ericsson, Trelleborg, AstraZeneca, Hennes & Mauritz och SEB. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 31 mars 2006 var 225 kr per aktie att jämföras med 209 kr per aktie den 30 december 2005. Aktiens avkastning under januari-mars 2006 beräknas till +7,6%. Under samma period har SIX Return Index ökat med +12,4%.


Göteborg den 3 april 2006
AB GEVEKO (publ)


Hela pressmeddelandet (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:


Substansvärde 31 mars 2006

DEFINITION AV SUBSTANSVÄRDE
Skillnaden mellan moderbolagets tillgångar och skulder, då Aktieportföljen tages upp till marknad¬s¬värde och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Principen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter skatt. Korrigering sker för engångsposter. Under 2006 justeras resultatet av konsoli¬deringseffekter avseende rumänska bolaget Plastidrum. Som väg¬ledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branschen Bygg- och anläggnings¬relaterat per samma datum använts. Gevekos tillämpade p/e-tal utgör 75% av jämförbart index.