Geveko AB

Substansvärde 31 oktober 2006

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:06 CET

Gevekos substansvärde per den 31 oktober 2006 beräknas till 232 kronor per aktie att jämföras med 239 kronor per aktie den 30 december 2005.

Under oktober månad har värdepapper nettosålts för 25 mkr. De fem största aktie­innehaven som svarade för 42% av portföljens värde, utgjordes av Hennes & Mauritz, AstraZeneca, Trelelborg, Getinge och Ericsson. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 31 oktober 2006 var 202 kr per aktie att jämföras med 209 kr per aktie den 30 december 2005. Aktiens avkastning under januari-oktober beräknas till 1,9%. Under samma period har SIX Return Index ökat med 19,5%.


Göteborg den 1 november 2006
AB GEVEKO (publ)


Definition av substansvärde
Skillnaden mellan moderbolagets tillgångar och skulder, då Aktieportföljen tages upp till marknad­s­värde och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Principen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter skatt. Korrigering sker för engångsposter. Under 2006 justeras resultatet av konsoli­deringseffekter avseende rumänska bolaget Plastidrum. Som väg­ledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branschen Bygg- och anläggnings­relaterat per samma datum använts. Gevekos tillämpade p/e-tal utgör 75% av jämförbart index.