Geveko AB

Substansvärde den 30 november 2003

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 10:54 CET

Gevekos substansvärde per den 30 november 2003 beräknas till 179 SEK per aktie att jämföras med 168 SEK per aktie den 30 december 2002. Under perioden har utdelning till aktieägarna utbetalats med 9 SEK per aktie.

Under perioden januari-november har aktier nettosålts för 17,6 MSEK. De fem största aktieinnehaven som svarade för 41% av portföljens värde, utgjordes av Ericsson, AstraZeneca, Volvo, Sandvik och Cisco. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 30 november 2003 var 143 SEK per aktie att jämföras med 92 SEK per aktie den 30 december 2002. Substans­rabatten beräknas till 20%. Aktiens avkastning under januari-november 2003 beräknas till 62,5%. Under samma period har SIX Return Index ökat med 30,1%.

Göteborg den 1 december 2003
AB GEVEKO (publ)

Definition av substansvärde
Skillnaden mellan koncernens tillgångar och skulder, då Börsportföljen tages upp till marknadsvärde
och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Prin­cipen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter finansnetto minus 28% schablonskatt. Som väg­ledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branscherna kemi samt bygg- och anlägg­nings­relaterat per samma datum använts. Samma beräknings­modell har tillämpats sedan 1998, då AB Geveko blev invest­mentbolag.