Geveko AB

Substansvärde den 31 juli 2003

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 15:36 CEST

Gevekos substansvärde per den 31 juli 2003 beräknas till 159 SEK per aktie att jämföras med 168 SEK per aktie den 30 december 2002. Under perioden har utdelning till aktieägarna utbetalats med 9 SEK per aktie.

Under perioden januari-juli har aktier sålts för 20,4 MSEK. De fem största aktieinnehaven som svarade för 44% av portföljens värde, utgjordes av Ericsson, Cisco Systems, AstraZeneca, Sandvik och Volvo. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 31 juli 2003 var 122 SEK per aktie att jämföras med 92 SEK per aktie den 30 december 2002. Substans­rabatten beräknas till 23%. Aktiens avkastning under januari-juli 2003 beräknas till 42,3%. Under samma period har SIX Return Index ökat med 18,6%.

MSEK MSEK SEK/aktie juli 2003

Värdepappersportfölj 416 98:60 +1,2 +12,1
- Aktieportfölj 350
- Onoterade innehav 13
- Räntebärande placeringar 53
Industrirörelse 275 65:20 +-0 -24,6
Övrigt -22 -5:20

Summa 669 158:60 +2,5 -5,3
Summa inkl lämnad utdelning -0,5
Affärsvärldens Generalindex +7.0 +14,8

Definition av substansvärde
Skillnaden mellan koncernens tillgångar och skulder, då Börsportföljen tages upp till marknadsvärde
och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Prin­cipen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter finansnetto minus 28% schablonskatt. Som väg­ledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branscherna kemi samt bygg- och anlägg­nings­relaterat per samma datum använts. Samma beräknings­modell har tillämpats sedan 1998, då AB Geveko blev invest­mentbolag.