Novartis Onkologi

Succéresultat på cancerkongress: Nytt läkemedel halverar risken att dö av ovanlig blodcancer

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2013 09:33 CEST

För mindre än ett år sedan fanns inget registrerat läkemedel mot den ovanliga blodcancerformen myelofibros. Idag bekräftas att Jakavi, läkemedlet som godkändes så sent som i augusti förra året, mer än halverar risken att avlida i myelofibros. Resultaten presenteras vid den stora europeiska hematologikongressen EHA som pågår i Stockholm.
– Det är väldigt glädjande resultat som inger stort hopp för framtiden för den här patientgruppen, säger överläkare Peter Johansson, en av få svenska experter på myelofibros, verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Uddevalla sjukhus.

Myelofibros är en ovanlig och livshotande form av blodcancer som drabbar omkring 50 personer per år i Sverige. Sjukdomen kännetecknas av ärrbildning i benmärgen där blodceller produceras. När den normala blodbildningen är satt ur spel kan tillverkning av blodceller sätta igång i mjälten som då kan växa till flera gånger sin normala storlek. Myelofibros orsakar svåra smärtor i leder och skelett, ger en ökad infektionskänslighet och orsakar ökad blödningsrisk. I värsta fall kan sjukdomen utvecklas till akut myeloisk leukemi, en cancerform med ett mycket snabbt förlopp.

Läkemedlet Jakavi, som blev godkänt så sent som i augusti 2012, blockerar ett enzym (JAK) som driver på sjukdomens utveckling. Godkännandet är grundat på läkemedlets symtomhämmande egenskaper, framförallt på dess förmåga att minska mjältstorleken som i sig ger upphov till plågsamma följdverkningar.

Nu bekräftar data från en treårsuppföljning av fas III-studien COMFORT-II att behandling med Jakavi också förbättrar överlevnaden radikalt i jämförelse med konventionell behandling (BAT, Best Available Therapy – behandlande läkares val av bästa tillgängliga behandling).

– Det här är någonting vi har sett antydningar till i tidigare uppföljningar, och nu håller resultaten över tid. Det är glädjande att risken att avlida halveras även på lite längre sikt, säger Peter Johansson.

Ännu kraftfullare effekt på mjältens storlek
Därutöver visar de aktuella resultaten ännu bättre siffror vad gäller minskning av mjältens omfång. Effektmålet vid den registreringsgrundande studien COMFORT-II var en reduktion av mjältens storlek med 35 procent, något som fler än hälften av patienterna (51,4 procent) nu hade uppnått. Minskningen är beständig över tid.

Vid EHA presenteras också en analys av benmärgsmorfologi från en fas I/II-studie. Resultaten visar att 56 procent av de patienter som långtidsbehandlats med Jakavi uppnått en stabilisering ifråga om benmärgsfibros, ett tillstånd som i sig är en viktig markör för att myelofibrossjukdomen håller på att förvärras, medan 22 procent till och med uppnådde en förbättring. Motsvarande kunde inte observeras hos någon av de patienter som fått annan behandling.  

Fakta om treårsuppföljningen av COMFORT-II
18th Congress of European Hematology Association (EHA) presenteras nya data från en treårsuppföljning av fas III-studien COMFORT-II som tillsammans med COMFORT-I utgör det mest omfattande kliniska prövningsprogrammet någonsin för patienter med myelofibros.

Resultaten visar att patienter som behandlades med Jakavi fick en total överlevnadsfördel jämfört med patienter som fick konventionell behandling. En 52-procentig minskning av risken för dödsfall observerades i Jakavi-armen jämfört med dem som fick konventionell behandling (HR = 0,48, 95% CI, 0,28 till 0,85, p = 0,009), och den uppskattade sannolikheten för total överlevnad (overall survival) var signifikant större för dem som behandlats med Jakavi jämfört med dem som fått konventionell behandling (81% mot 61%) vid 144 veckor.

Uppföljningen visar också att över hälften, 51,4 procent, av de patienter som behandlats med Jakavi har uppnått en minst 35-procentig minskning av mjältens volym.

Analysen visar att totalt 45,2% av patienterna som randomiserats till Jakavi-gruppen stod kvar på sin behandling, medan samtliga patienter som randomiserats till konventionell behandling avbröt behandlingen. Av de senare korsade 61,6% över till behandling med Jakavi, varav 48,9% deltar i förlängningsfasen av studien. Mediantiden för Jakavi-exponering (initialt randomiserade och överkorsade i förlängningsstudien) var 136 veckor mot 45 veckors exponering för konventionell terapi (endast randomiserade till konventionell behandling). Överlevnad (overall survival) uppskattades med Kaplan-Meier-metoden.

Alla biverkningar var i linje med tidigare analyser av Jakavi-behandling. De vanligast förekommande hematologiska biverkningarna i respektive arm (Jakavi respektive konventionell behandling) var anemi (50,0% mot 16,4%) och trombocytopeni (50,7% mot 13,7%). De vanligaste icke-hematologiska avvikelserna för varje arm (Jakavi, konventionell terapi) innefattar perifert ödem (svullnad av extremiteter) (36,3%, 28,8%), diarré (32,2%, 17,8%) och asteni (svaghet) (24,0%; 12,3 %).

Läs abstract på EHA:s kongresswebb: Vannucchi, A, et al. Long-Term Outcomes From A Phase 3 Study Comparing Ruxolitinib With Best Available Therapy (BAT) For The Treatment of Myelofibrosis (MF): A 3 Year Update of Comfort II.. Ange abstractnummer S1111 i sökrutan, klicka Show details och därefter View abstract.

Kvasnicka, HM, et al. Long Term Intervention Effects on Bone Marrow Morphology in Myelofibrosis: Patients Treated With Ruxolitinib and Best Available Therapy. Ange abstractnummer S591 i sökrutan, klicka Show details och därefter View abstract.

JAK-hämmare – ett nytt behandlingskoncept mot myelofibros
Myelofibros uppkommer genom en defekt i den så kallade JAK-STAT-signalvägen. Denna signalväg har en nyckelfunktion i blodkroppsbildningen och i kroppens immunologiska och inflammatoriska reaktioner. Jakavi är en så kallad JAK-hämmare, som blockerar de enzym (JAK1 och JAK2) som driver på sjukdomens utveckling.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34


Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se