Länsstyrelsen i Gotlands län

Summering av sommarens observationer av algblomning vid gotländska stränder

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:54 CET

Inför sommaren 2006 initierade länsstyrelsen ett projekt där provtagare vid 14 olika platser runt om på Gotland, dagligen observerade omfattningen av algblomning vid stränderna. En sammanställning visar att sommarens problem med algblomning var relativt begränsade. Nyligen hölls ett uppföljningsmöte vid länsstyrelsen dit alla observatörer var inbjudna, liksom representanter för Miljö- och Hälsoskyddskontoret vid Gotlands kommun. Den gångna sommarens verksamhet diskuterades och planerna för nästa sommar grundlades.

Sammanställningen av sommarens observationer av algblomning längs de gotländska stränderna visar att förekomsten var relativt begränsad. Under några veckor i början av juli fanns dock problem vid några stränder, exempelvis i Visby. Den generella uppfattningen är också att invid stränderna har algblomningen varit liten medan förekomsten varit rikligare längre ut till havs.

Det var några av slutsatserna som drogs i samband med det uppföljningsmöte som hölls vid länsstyrelsen nyligen. Observatörer från 14 olika platser runt Gotlands kust, inklusive Gotska Sandön och Lilla Karlsö, var inbjudna för att diskutera utfallet från sommarens observationer.

Syftet med projektet har varit dubbelt. För länsstyrelsens del har det ingått som en del i miljöövervakningen, för att få en bild av algblomningen i omedelbar närhet till kusten. De dagliga observationerna, utförda av både enskilda och personer knutna till olika anläggningar, rapporterades på webben av Gotlands kommun samt i en röstbrevlåda, och innebar därmed en möjlighet att informera allmänhet om eventuell förekomst av algblomning.

Den sammanlagda bilden av projektet är mycket positiv. Alla observatörer har gjort ett berömvärt arbete med att, dagligen under sex veckors tid, protokollföra förekomst av algblomning, vattentemperatur och andra uppgifter av intresse. Målsättningen är att till nästa sommar återkomma med observationerna av algblomningar. Ett närmare samarbete med turistnäringen är dock önskvärt.


För mer information, diagram mm, kontakta;
Lars Vallin, tfn 29 21 72, 070 – 494 34 36
e-post. lars.vallin@i.lst.se