Köttinspektionen Kulturplattform

SUNDAY CIRCLES #2 Ellen Söderhult och Malin Elgán på Köttinspektionen Dans

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 14:55 CEST

SUNDAY CIRCLES #2 på Köttinspektionen Dans
Ellen Söderhult och Malin Elgán

Koreograferna Ellen Söderhult och Malin Elgán har blivit särskilt inbjudna för att skapa innehållet i Sunday Circles #2. Söderhult kommer att leda läsecirkeln medan Elgán gästspelar med tre hela verk; föreställningen “Definitions and Facts”, röstkoreografin “Prata lite så, kollar vi” och filmen “Storyboard”.

Mellan läsecirkeln och kvällens gästspel bjuds på matigt snacks för den som önskar något att äta.

Söndagen den 5 juni
14:00-16:00 Koreograferad läsecirkel med Ellen Söderhult
17:00-19:30 Gästspel med Malin Elgán

Köttinspektionen, Strandbodgatan 3 i Uppsala
Fri entré, ingen förbokning

Mer information och pressbilder:
info@kottinspektionen-dans.se
www.kottinspektionen-dans.se
Kajsa Wadhia 0762731586


Köttinspektionen Dans möter sin publik fem söndagar under året med programserien Sunday Circles. Programmet är tudelat; dels består det av “koreograferade läsecirklar”, ledda av inbjudna koreografer. Genom koreografernas praktik och blick får vi möjlighet att erfara läsning genom just deras metoder och perspektiv. Dels presenteras varje gång ett dansgästspel med konstnärskap som på olika sätt närmar sig vår samtid med en kritisk blick och som ofta tar till leken och det lekfulla som verktyg för att formulera existentiella och politiska frågeställningar.

ELLEN SÖDERHULT
Koreograferad läsecirkel
14.00 – 16.00

En koreograferad läsecirkel är ett undersökande av hur metoder för dans kan möta metoder för läsning i grupp. Vi föreslår att läsa tillsammans kan vara att dansa tillsammans, och hur vi dansar struktureras av en koreograf för varje tillfälle, denna gång Ellen Söderhult. Koreografen väljer text, metoder och format för experimentet efter sina egna konstnärliga intressen. Att delta i en koreograferad läsecirkel innebär att samtidigt fråga sig vad en sådan händelse är och kan vara. Vi deltar alla med vår nyfikenhet, våra kroppar, våra öron, vår röst, vår blick och våra tankar. Alla som vill är välkomna att delta, inga förberedelser krävs. Det är alltid möjligt att delta som åskådare/lyssnare/vittne eller som läsare/dansare.

Ellen Söderhult är baserad i Stockholm och arbetar med dans och koreografi på olika sätt. Hon har en kandidatexamen i cirkus sedan 2010 och sedan juni 2015 även en kandidat i samtida dans, båda från DOCH i Stockholm. Ellen initierar och organiserar egna projekt och medverkar i andras. Tillsammans med Alice Chauchat och Eleanor Bauer driver hon initiativet Nobody’s Business doing Nobody’s Dance (2015/2016). Det är ett projekt för lokalt och internationellt utbyte av danser, praktiker och metoder, inspirerat av open source. I samarbete med Mandi Tiukkanen har Ellen gjort verket THIS IS GRAND som hade premiär på Ateneum i Helsingfors. I andra projekt hon initierat är kollektivt, delegerat och distribuerat skapande betydelsefullt.

MALIN ELGÁN
Helafton med tre verk av koreografen Malin Elgán
“Definitions and facts”, “Prata lite, så kollar vi” & “Storyboard”
17.00 – 19.30 (inkl paus)

Ett unikt tillfälle att ta del av en rad verk av Malin Elgán, vilka spänner över en längre tidsperiod (2009 – 2015) och tar ett större grepp om hennes konstnärliga arbete. Kvällen innehåller föreställningen “Definitions and Facts”, ljudverket "Prata lite, så kollar vi" och filmen “Storyboard”, samt samtal med Elgán.

“Definitions and Facts”, som också är Elgáns senaste verk, är en dansföreställning baserad på tidigare researchmaterial och dansens tidsliga aspekter. “Definitions and Facts” kretsar kring förhållandet eller icke-förhållandet mellan koreografi och dokumentation, och hur det förhållandet påverkar vår perception. Genom styckets två dansare, Polina Akhmetzyanova och Pär Andersson, och deras steg utforskar “Definitions and Facts” dansens synlighet och dess relation till sin omgivning.

Koreografi: Malin Elgán | Dansare: Polina Akhmetzyanova och Pär Andersson |
Ljud: Sophie Helsing | Kostym: Cornelia Blom | Med stöd från Kulturrådet och Konstnärsnämnden | Tack till Ccap


Arbetet med ”Definitions and Facts” började 2013 då Elgán hade ett konstnärligt residens i New York vid dansorganisationen Movement Research. Processen fortsatte i Stockholm 2014 och det färdiga verket hade premiär i utställningen ”Efter Babel” på Moderna Museet under sommaren 2015. Nyligen spelade ”Definitions and Facts” på konstmässan ”Poppositions 2016” i Bryssel.

Elgáns "Prata lite, så kollar vi" är en röstkoreografi, för kvällen presenterad i högtalarversion. Dansarna Sanna Blennow, Rebecca Chentinell, Ludde Hagberg, Love Källman och Nathalie Nordquist läser och återger texter som kretsar kring konstnärligt arbete och dess förhållande till tid. “Prata lite, så kollar vi” tar avstamp i koreografi och dess avgörande arbete med tid, dess ommöblering av tidrymd. Konstnärligt arbete ses väsentligen som en fråga om livstid, arbetstid.

Textmaterialet är hämtat från den ryske (polskfödde) dansaren och koreografen Waslav Nijinskys, den amerikanska koreografen Yvonne Rainers och den svenske pianisten Love Derwingers texter samt från Elgáns samtal med musikerna Love Derwinger, Ann-Sofi Klingberg, Annette Mannheimer, Patrik Swedrup och Daniel Söderberg.

Koreografi: Malin Elgán | Dansare: Sanna Blennow, Rebecca Chentinell, Ludde Hagberg, Love Källman och Nathalie Nordquist | Redigering: Malin Elgán och Tove Salmgren | Musik: Daniel Söderberg | Produktion: Malin Elgán i samarbete med EMS (Elektronmusikstudion) och Sveriges Radio SRc | Med stöd från Kulturrådet

2012 blev Elgán inbjuden av Sveriges Radios alternativa kanal och webbmagasinet SRc att göra ljudverket ”Prata lite, så kollar vi” till deras finissage på Bonniers Konsthall samma år. Verket framfördes då i en live-version och samtidigt också på Sveriges Radio. ”Prata lite, så kollar vi” har också spelat på Dansens Hus i Stockholm under festivalen ”Dans <3 Stockholm” 2013.

“Storyboard” är en film av Elgán där hon har redigerat filmmaterial från förarbetet med sin dansföreställning “Formen sa: gör”. “Storyboard” följer det koreografiska konceptet från “Formen sa: gör” och består av klipp från vitt skilda spelfilmer och dokumentärer, vilka fungerade som förlagor för dansarna (Tove Salmgren och Henrik Vikman) och deras rörelser i föreställningen. ”Storyboard” är en film som kringgår idén om inspelningstillfället som filmprocessens faktiska utgångsläge, vilket gör tanken om originalitet oväsentlig.

Medverkande “Storyboard” | 
Regi: Malin Elgán |
 Redigering: Malin Elgán och Tove Salmgren |
Redigeringskonsultation: Örjan Markusson | 
Ljud: Daniel Söderberg | Dokumentation och medverkande “Formen sa: gör” | 
Koreografi: Malin Elgán |
 Dansare: Tove Salmgren och Henrik Vikman |
 Kostym: Bella Rune |
 Ljud: Daniel Söderberg |
 Ljus: Tobias Hagström-Ståhl |
 Foto: Jonas Lind | Med stöd av Kulturrådet, Framtidens Kultur och Konstnärsnämnden | Tack till Jennie Lindström

”Storyboard” hade premiär 2009 i Moderna Museets ”Studion”; en ny scen på museet för experimentell verksamhet, med en blandning av video, performance, dans, musik och digitala media. 2010 visades ”Storyboard” under festivalen ”Perfect Wedding” arrangerad av Tanzfabrik i Berlin.

Malin Elgáns konstnärliga arbete innehåller såväl en specifik som brokig och tillika expanderad koreografisk praktik. Hennes verk består av olika media, ämnen, rörelser och former; såsom radioprogrammet “Prata lite, så kollar vi” (2012), träföremål och orkestrars rörelser i “Trästycket” (2011), eller naturdokumentärer och folkdanser i “Storyboard” (2009) och “Formen sa: gör” (2007). Elgán låter inte dansen begränsa sig till vissa rörelser och platser utan tar den istället ur sina gängse sammanhang för att möjliggöra nya betydelser. Elgán är bosatt i Stockholm och verksam i Sverige och internationellt. 2013 belönades hennes koreografiska arbete med Birgit Cullberg-stipendiet. Elgán har även varit gästredaktör för konsttidskriften ”Paletten” som den gången fick namnet ”Baletten”. Hennes yrkesbana startade när hon arbetade som assistent åt allkonstnären Jan Fabre i Belgien 2002. Nu senast var hon aktuell med dansföreställningen ”Definitions and Facts” under utställningen ”Efter Babel” på Moderna Museet i Stockholm 2015.

Köttinspektionen Dans drivs med stöd av: Uppsala Kommuns Kulturnämnd, Landstinget i Uppsala Län- Kultur och bildning, Kulturrådet och Kulturbryggan

_________________________________________________________________________________

SUNDAY CIRCLES #2 at Köttinspektionen Dans
Ellen Söderhult and Malin Elgán

The choreographers Ellen Söderhult and Malin Elgán have been invited to make up the content of Sunday Circles #2. Söderhult will lead the reading circle, and Elgán will present a full evening with three works; the performance "Definitions and Facts", the audio work "Talk a bit, then we’ll check" and the film "Storyboard”.

During the intemission between the reading circle and the guest performance, there will be snacks and drinks available.


Sunday the 5th of June
14:00-16:00 Choreographed reading circle with Ellen Söderhult
17:00-19:30 Triple bill with Malin Elgán

Köttinspektionen, Strandbodgatan 3, Uppsala
Free entrance, no advance booking

Mer information och pressbilder:
info@kottinspektionen-dans.se
www.kottinspektionen-dans.se
Kajsa Wadhia 0762731586

Köttinspektionen Dans presents Sunday Circles, a series of five sundays over the year. There are two parts to the programme. It starts with "choreographed reading circles", two hour sessions led by invited choreographers. We get to experience reading through the specific practice, methods and perspective of the invited choreographer. In addition, each Sunday Circle presents a choreographic work, with invited dance artists that use a critical gaze on our contemporary conditions and often use play and playfullness as a tool to raise existential and political questions.

ELLEN SÖDERHULT
Choreographed reading circle
14.00 –16.00

A choreographed reading circle is an investigation into how methods for dance can meet methods for group readings. We propose that reading together can be to dance together, and how we dance is structured by a choreographer every session, this time Ellen Söderhult. The choreographers choose text, methods and format for the experiment according to their own artistic interests. Taking part in a choreographed reading circle involves asking yourself what an event like this is and can be. We all participate with our curiosity, our eyes, our bodies, our voices and our thoughts. Everybody who wants to join is welcome, no preparation is needed. It is always possible to participate as a spectator/listener/witness or as reader/dancer.

Ellen Söderhult is based in Stockholm and works with dance and choreography in multiple ways. She has a BA degree in Circus from 2010 and, in June 2015, also received a BA degree in Contemporary dance, both from DOCH in Stockholm. Ellen initiates and organises her own projects and participate in others. Together with Alice Chauchat and Eleanor Bauer she is co-directing the initiative Nobody’s Business doing Nobody’s Dance (2015/2016) It is a project for local and international exchange of dances, practices and methods, inspired by open source. Ellen collaborated with with Mandi Tiukkanen on the piece THIS IS GRAND that premiered at Ateneum in Helsinki. Other projects she has initiated focus on the importance of collective, delegated and distributed making.

MALIN ELGÁN
A full evening with three works by choreographer Malin Elgán
“Definitions and facts”, “Prata lite, så kollar vi” & “Storyboard”
17.00 – 19.30 (incl break)

A unique opportunity to take part of a series of works by Malin Elgán, which span over a longer time period (2009 – 2015) and takes a greater grip on her artistic work. The evening includes the performance "Definitions and Facts", the audio work "Talk a bit, then we’ll check" and the film "Storyboard”, and also a talk with Elgán.

"Definitions and Facts", which is also Elgán’s latest work, is a dance performance based on previous research material and the temporal aspects of dance. “Definitions and Facts” deals with the relationship or non-relationship between choreography and documentation, and how that relationship affects perception. Through its two dancers, Polina Akhmetzyanova and Pär Andersson, and their steps “Definitions and Facts” explores dance’s visibility and its relation to its surroundings.

Choreography: Malin Elgán | Dancers: Polina Akhmetzyanova and Pär Andersson
| Sound: Sophie Helsing | Costume: Cornelia Blom | With support from The Swedish Arts Council and The Swedish Arts Grants Committee | Thanks to Ccap

The work on “Definitions and Facts” started in 2013, when Elgán had an artistic residency in New York at the dance organization Movement Research. The process continued in Stockholm 2014 and the finished work premiered in the exhibition “After Babel” at Moderna Museet in Stockholm in the summer of 2015. Recently "Definitions and facts" was shown at the art fair "Poppositions 2016" in Brussels.

Elgán’s "Talk a bit, then we’ll check" is a voice choreography, for the evening presented in a loudspeaker version. The dancers Sanna Blennow, Rebecca Chentinell, Ludde Hagberg, Love Källman and Nathalie Nordquist are involved in reading and reproducing texts that revolve around artistic work and its relationship to time.
“Talk a bit, then we’ll check” is a piece that takes off from choreography and its crucial work with time, its rearrangement of time period. Artistic work is seen substantially as a question of lifetime, working hours.
The text material is taken from the Russian (Polish-born) dancer and choreographer Vaslav Nijinsky’s, the American choreographer Yvonne Rainer’s and the Swedish pianist Love Derwinger’s texts and from Elgán's conversations with the musicians Love Derwinger, Ann-Sofi Klingberg, Annette Mannheimer, Patrik Swedrup and Daniel Söderberg.

Choreography: Malin Elgán | Dancers: Sanna Blennow, Rebecca Chentinell, Ludde Hagberg, Love Källman and Zoë Poluch (English version) | Editing: Malin Elgán and Daniel Söderberg (English version) | Music: Daniel Söderberg | Production: Malin Elgán in collaboration with EMS (The Electronic Music Studio) and Swedish Radio SRc | With support from The Swedish Arts Council

In 2012 Elgán was invited by Swedish Radio's alternative channel and web magazine SRc to make the audio work "Talk a bit, then we’ll check" to their finissage at Bonniers Konsthall same year. The work was performed as a live version and at the same time broadcasted on Swedish Radio. “Talk a bit, then we’ll check” has also played at Dansens Hus in Stockholm during the festival “Dance <3 Stockholm" in 2013.

”Storyboard” is a film by Elgán where she edited the film material from the groundwork with her dance performance ”Form said: do”. ”Storyboard” follows the choreographic concept from ”Form said: do” and consists of clips from a wide range of feature films and documentaries, which served as models for the dancers (Tove Salmgren and Henrik Vikman) and their movements in the performance. ”Storyboard” is a movie that bypasses the idea of the recording moment as film process’s actually starting point, which makes the idea of originality insignificant.

Participants ”Storyboard” | Director: Malin Elgán | Editing: Malin Elgán and Tove Salmgren | Editing Consultation: Örjan Markusson | Sound: Daniel Söderberg | Documentation and participants ”Form said: do” | Choreography: Malin Elgán | Dancers: Tove Salmgren and Henrik Vikman | Costume: Bella Rune | Sound: Daniel Soderberg | Light: Tobias Hagström-Ståhl | Photo: Jonas Lind | With support from The Swedish Arts Council, Culture of the Future and The Swedish Arts Grants Committee | Thanks to Jennie Lindström

"Storyboard" premiered in 2009 at Moderna Museet's "Studion"; a new scene at the museum for experimental activities, with a mix of video, performance, dance, music and digital media. “Storyboard” was also shown during the festival “Perfect Wedding” arranged by Tanzfabrik in Berlin in 2010.


Malin Elgán’s artistic work contains both a specific and diverse and all the while expanded choreographic practice. Her works consists of different media, subjects, movements and shapes; such as the radio program “Talk a bit, then we’ll check” (2012), wooden objects and orchestras’ movements in “The wood piece” (2011), or nature documentaries and folk dances in “Storyboard” (2009) and “Form said: do” (2007). Elgán does not allow dance to be confined to certain movements and places, but takes it instead of their usual context to enable new meanings. Elgán is based in Stockholm and is active in Sweden and internationally. In 2013, her choreographic work was awarded the Birgit Cullberg grant. She has also been the guest editor for a special edition of the art magazine “Paletten”, which was thus temporarily renamed “Baletten”. She began her career as an assistant to the multifaceted artist Jan Fabre in Belgium in 2002. Most recently, her latest dance performance “Definitions and facts” was presented during the exhibition “After Babel” at Moderna Museet in Stockholm in 2015.

Köttinspektionen Dans is supported by: Uppsala Kommuns Kulturnämnd, Landstinget i Uppsala Län- Kultur och bildning, Kulturrådet and Kulturbryggan

Köttinspektionen Dans är en gästspelscen och en plats för experimentell dans och koreografi i Uppsala som drivs av koreograferna Tove Salmgren och Kajsa Wadhia. Köttinspektionen är ett konstnärsdrivet kulturhus som ligger i närheten av Uppsala centrum, och delas med konstkollektivet HAKA och Teater C. 

Köttinspektionen Dans drivs med stöd av: Uppsala Kommuns Kulturnämnd, Landstinget i Uppsala Län- Kultur och bildning, Kulturrådet och Kulturbryggan