Sundbybergs stad

Sundbybergs stad hanterade kollo-situationen korrekt enligt oberoende rapport

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 13:19 CEST

I slutet på juni greps och anhölls en kolloledare på Gräddö-kollot misstänkt för sexuellt ofredande alternativt ofredande efter att ha haft en kamera i ett omklädningsrum där barnen byter om. Gräddökollot drivs av företaget Vildmarksäventyr AB på uppdrag av Sundbybergs stad.I början av juli fick juristerna Lena Sandström och Jonas Reinholdsson på KommunLex AB ett uppdrag av Sundbybergs stad att utreda om kommunen och företaget hanterat ärendet korrekt med anledning av det som hänt. De skulle redovisa sina slutsatser i en rapport.Frågor som skulle besvaras var:

· Hur gick upphandlingen till?

· Har staden gjort vad man ska i den uppkomna situationen?

· Har bolaget gjort vad man ska i den uppkomna situationen?

· Hur ska man följa upp det som hänt?

· Vad har hänt med en anmälan som kom in för två år sedan rörande ett e-postmeddelande med olämpligt innehåll?

· Hur ska man göra vid upphandling i framtiden?Rapporten är nu klar och den samlade bedömningen juristerna gör är att staden handlat helt korrekt, både vad det gäller själva upphandlingen av företaget som driver kollot och hanteringen av den situation som uppstod.De konstaterar även att det saknades handlingsplaner för en liknande situation, men menar samtidigt att samarbetet trots det gick smidigt mellan Sundbybergs stad och företaget.- Jag är nöjd med slutsatserna i rapporten och att vi hanterat den här tråkiga incidenten på ett bra sätt, säger förvaltningschef Hans Elmehed på utbildningsförvaltningen.Rapporten bifogas i sin helhet.Mer information:

Anders Siljelöf, fritidschef, anders.siljelof@sundbyberg.se

Tfn 0708-26 88 22, 08-706 82 38
KommunLex AB
Box 3194
103 63 Stockholm


Angående koloniverksamhet sommaren 2007

Sundbybergs stad har en kolonianläggning på Gräddö utanför Norrtälje. Anläggningen används sommartid för koloniverksamhet för c:a 200 barn i åldrarna 7-12 år som vistas där 7-12 dygn var. Sommaren är uppdelad i fem perioder med 40 barn per period. Driften är utlagd på entreprenad.

För verksamheten sommaren 2007 inleddes upphandlingen genom annonsering den 24 november 2006. Sista dag för inlämnande av anbud var den 20 december 2006. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud kommit in.

Under januari och februari utvärderades anbuden varvid det anbud som ingivits av Vildmarksäventyr AB ( i fortsättningen kallat bolaget) blev vinnare. Avtal tecknades för tiden 2007-04-01 t.o.m. 2008-03-31 med möjlighet för staden att förlänga avtalstiden ett år i taget dock längst till och med 2010.

Den 27 juni 2007 kl.08.30 blev enhetschefen Anders Siljelöf uppringd av Jan Carlsson från bolaget som meddelade att en av ledarna på kolonin anhållits av polisen föregående kväll. Orsaken till detta var att koloniföreståndaren anmält till polisen att man misstänkte att den anhållne ledaren samma kväll filmat pojkar i bastun via sin PC.

Den 7 juli 2007 uppdrog Sundbybergs stad åt KommunLex AB att med utgångspunkt i följande frågor granska hanterandet av koloniverksamheten på Gräddö
1. Hur gick upphandlingen till?
2. Har staden gjort vad man ska i den uppkomna situationen?
3. Har bolaget gjort vad det ska i den uppkomna situationen?
4. Hur ska man följa upp det som hänt?
5. Vad har hänt med en anmälan som kom in för två år sedan rörande ett e-
postmeddelande med olämpligt innehåll?
6. Hur ska man göra vid upphandling i framtiden ?
Uppdraget har utförts av juristkonsulterna Lena Sandström och Jonas Reinholdsson.

I arbetet har vi utgått från bl.a. stadens förfrågningsunderlag, de tre inkomna anbuden och avtalet mellan staden och bolaget. Vid ett sammanträffade med enhetschefen för utbildningsförvaltningens fritidsenhet Anders Siljelöf och utbildningsförvaltningens utvecklingschef Britt-Marie Clevestig – Sundell har de lämnat muntliga uppgifter. Vi har också haft tillgång till löpande anteckningar förda av Anders Siljelöf. Bolaget har genom Jan Carlsson lämnat muntliga uppgifter per telefon och vissa skriftliga uppgifter.

Hur gick upphandlingen till?

För att svara på frågan har vi granskat de handlingar som legat till grund för upphandlingen. Vid genomgången har vi varken kunnat se några brister i förhållande till lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i förhållande till stadens utvärdering av anbuden och valet av leverantör.

Mot bakgrund av det inträffade har vi undersökt om upphandlingen genomförts på ett sådant sätt att staden fått tillräckliga garantier för att bolaget kommer att använda sig av i sammanhanget lämplig personal och att verksamheten kommer att ha god kvalitet.

Vid genomgång av stadens förfrågningsunderlag, bolagets anbud, avtalet mellan staden och bolaget m.m. framgår bl.a. följande.

Staden har i sin kravspecifikation (1.1.7.) ställt följande krav på entreprenören gällande personal:

”Personal
Anbudsgivaren skall i sitt anbud lämna en beskrivning av den personal som skall användas i uppdraget. Ansvarig platschef skall ha dokumenterad erfarenhet, minst 3 års, av arbete med barn/ungdomar. Ansvarig platschef skall vara placerad på kolonin och delta aktivt i verksamheten.
Det är även av stor betydelse att båda könen finns representerade bland personalen.
Samtlig personal skall ha kunskap om första hjälpen, några/någon av personalen som vid varje tidpunkt arbetar med uppdraget skall dessutom ha kunskap om första hjälpen inkluderande livräddning.

Krav från kommunens sida är att det skall finnas 1 vuxen/5 barn.

Anbudsgivaren skall även ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att arbetsmiljölagen upprätthålls.”

I sitt anbud (1.1.7.) har bolaget angett:
”Ansvarig platschef kommer att ha begärda kvalifikationer och placeras på Gräddö. Båda könen kommer att vara representerade. Samtliga kommer att vara utbildade i första hjälpen samtidigt som någon alltid också behärskar livräddning.”

Bolaget har dessutom i anbudet under rubriken Övrig information av intresse i anbudet (s.5) lämnat följande beskrivning av personalen:
”Föreståndaren för varje kollo har barnpedagogisk utbildning eller motsvarande och erfarenhet av att arbeta som arbetsledare. Av övrig personal är flera fritidsledare, fritidspedagoger, lärare. Alternativt har man lång erfarenhet av att arbeta med barn. Därtill kommer utbildad kökspersonal och specialutbildad personal för de olika aktiviteterna. Vi strävar efter att rekrytera personal i olika åldrar och av båda könen.”

Staden har i avtalet med bolaget ställt följande krav gällande personal:
”6. Personal
Leverantören garanterar att registerkontroll (SFS 2000:873) har genomförts på personal som skall utföra uppdrag hos beställaren.

Leverantören skall om staden så begär uppvisa registerkontroll, före respektive periods start, på den personal som skall arbeta med uppdraget.

Det åligger Leverantören att kontrollera att erbjuden personal har erforderlig kompetens och är lämpade för uppdrag som innefattar arbete med barn. Endast branschkunnig personal får anlitas för uppdraget.”Såvitt gäller kvalitetskrav och uppföljning av verksamheten har staden ställt krav på att anbudsgivaren i sitt anbud redovisar i vilken mån och hur anbudsgivaren ämnar arbeta med kvalitetssäkring.

Bolaget har i sina anbudshandlingar bl.a. uppgett:

”Vi arbetar numera mer intensivt med kvalitetsuppföljning och resultaten omsätts snabbare i verksamheten än tidigare.

Nytt för i år är att vi med anonyma enkäter följer upp personalens attityder till sitt arbete. Noteras kan att c:a 70 % av personalen arbetat åt oss tidigare.”

I bilaga 3 till anbudet har bolaget under rubriken 3.Intern ”inspektör” angett följande:
Vildmarksäventyr har en intern ”inspektör” anställd vars uppgift är att hålla kontakt med personal och barn på de olika kollona. Eftersom han endast då och då besöker de olika verksamheterna kan han väl ”skanna av” förändringar i stämningen bland/mellan arbetsledning, personal och barn. Han tar då även del av hur omvårdnaden, säkerheten, mathållningen, renhållning m m sköts.

Synpunkter framförs till arbetsledning och personal på ett konstruktivt sätt, där det primära syftet är att utveckla/förbättra verksamheten.”

Som tidigare redovisats har vi vid vår granskning varken kunnat se några brister i förhållande till lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i förhållande till stadens utvärdering av anbuden och valet av leverantör. Staden har i sitt förfrågningsunderlag och avtal ställt krav på såväl kontroll av vilken personal som anställs som personalens kompetens och lämplighet. Bolaget har accepterat kraven och genom avtal förbundit sig att följa dessa. Bolaget har dessutom redovisat att det har ett system för intern inspektion i syfte att säkerställa kvaliteten i omvårdnaden och säkerheten för de barn som deltar i verksamheten. Vår bedömning är att upphandlingen genomförts på ett sådant sätt att staden så långt det varit möjligt sett till att få garantier för att bolaget använder sig av lämplig personal och att kvaliteten på verksamheten har förutsättningar att vara god.

Har staden gjort vad man ska i den uppkomna situationen?

Av 6 kap. 7 § kommunallagen framgår att ansvarig nämnd skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med bl.a. de lagar och andra författningar som gäller för verksamheten. Denna skyldighet gäller också verksamhet som lagts ut på entreprenad. Nämndens verksamhetsansvar innebär att ha tillräckliga system för uppföljning och kontroll av verksamheten. I detta ligger att kvalitetsbrister åtgärdas och i vissa fall rapporteras till den ansvariga nämnden.

Oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller är utlagd på entreprenad skall den bedrivas i ordnade och säkra former. I verksamheten får anses ligga att ge information, råd och stöd i frågor som rör enskildas deltagande i verksamheten. Om ett missförhållande uppdagas finns skyldighet att omedelbart vidta sådana åtgärder att någon eventuell risk för enskild person inte längre föreligger.

Vid misstanke om missförhållanden finns också skyldighet att informera andra som inte direkt berörs av missförhållandet för att undvika osäkerhet och oro. Att dröja för länge med att lämna ut sådan information har kritiserats av JO i ärendet 1994/95 s.287 som gällde misstanke om sexuella övergrepp i förskoleverksamhet.
Naturligtvis är det i första hand entreprenörens ansvar att säkerställa att verksamheten bedrivs i ordnade och säkra former. Nämnden har dock ytterst ansvaret för att så sker.

Av det material vi haft tillgängligt vid granskningen framgår bl.a. följande om stadens och bolagets sätt att hantera den uppkomna situationen.

I direkt anslutning till meddelandet från bolaget den 27 juni träffades följande muntliga överenskommelse mellan staden och bolaget.

Bolaget tar under dagen kontakt med samtliga föräldrar och informerar dem om vad som hänt. Föräldrarna tillfrågas också om de har synpunkter på hur informationen skall ges till deras barn. Föräldrarna får vid samma tillfälle telefonnumret till ansvarig polis som kan svara på frågor om utredningen, telefonnumret till Anders Siljelöf och till tre personer i stadens krisgrupp. Barnen informeras därefter.
Bolaget bistår dem som vill avbryta kolonivistelsen så att de kan åka hem.
Bolaget ordnar med att en erfaren speciallärare med mångårig erfarenhet av krissituationer kommer till kolonin och bistår personal och barn.
Bolaget tar också kontakt med de föräldrar vars barn ska delta i kommande kolonivistelser och informerar dem om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och informerar om att de har möjlighet att avboka kolonivistelsen.
Staden svarar för att Anders Siljelöf är tillgänglig för samtal från föräldrar, håller kontakten med bolaget och informerar massmedia.
Staden svarar också för att krisgruppens medlemmar Lasse Johansson, Monicka Arvidsson och Carina Bässe´n är tillgängliga för samtal från föräldrar och barn.

Därutöver vidtogs följande åtgärder samma dag d.v.s den 27 juni.

- Förvaltningschefen Hans Elmehed informerade de förtroendevalda och tjänstemän i staden som var berörda.
- Staden beslöt att information till massmedia i första hand gavs av Anders Siljelöf, i andra hand av Hans Elmehed och i tredje hand av kommundirektören Leif Sjöholm.
- Anders Siljelöf kontaktade bolaget för att avtala tid om ett möte. Han fick också bekräftat att bolaget tagit registerutdrag på de anställda.
- Anders Siljelöf skickade ut ett brev med information om händelsen på stadens hemsida.
- Planering av informationsmöten för föräldrar till barn som var inbokade för kolonivistelse påbörjades.
- Likaså påbörjades inventering av alternativa sysselsättningar för de barn vars föräldrar skulle komma att avboka kolonivistelsen.

Påföljande dag, den 28 juni, fylldes för Anders Siljelöfs del av samtal till och från bolaget och dess personal, från föräldrar och från massmedia. Han kontrollerade att bolaget den 27 juni lyckats nå samtliga pojkars föräldrar och att övriga föräldrar skulle kontaktas under förmiddagen den 28/6. Läget bland barn och personal var lugnt enligt bolaget. Den resursperson som nämnts ovan var på plats sedan eftermiddagen den 27/6.

Den 29 juni besökte Anders Siljelöf tillsammans med kuratorn Carina Bässe´n kolonin. Carina Bässe´n tog därefter telefonkontakt med de föräldrar som föreföll behöva särskilt stöd. Bolaget hade nu enligt uppgift lyckats nå samtliga barns föräldrar och informera om vad som hänt. Mot bakgrund av att Anders Siljelöf blivit kontaktad av några föräldrar som var missnöjda med det stöd som barnen fått av bolaget efterhörde han med bolaget hur de hanterat stödet. Bolagets egen resursperson gav barn och personal stöd. Bolaget uppgav att det också tagit kontakt med Norrtälje kommuns Posom-grupp för krishantering. En representant för Posom-gruppen hade besökt kolonin för att ge de barn och den personal som önskade krissamtal möjlighet till detta.Radio, TV och ett flertal dagstidningar hörde av sig och ville ha information. Information gavs och Anders Siljelöf blev också intervjuad bl.a. av TV 4.

Den 2 juli hade staden - representerad av Anders Siljelöf och Leif Sjöholm - ett möte med bolaget - representerat av Jan Carlsson och Else-May Eriksson – angående det fortsatta samarbetet. Man kom överens om att låta en utomstående granska handhavandet av det hela och att fortsätta med det stöd som den speciella resurspersonen utgjorde till såväl barn och föräldrar som personal.

Den 6 juli mötte stadens representanter - ledamoten i utbildningsnämnden Alexander Blomqvist, Anders Siljelöf, Britt-Marie Clevestig-Sundell, krisgruppens Carina Bässe´n och Kari Karsgård -samt representant från polismyndigheten och Lena Sahlberg från bolaget vid två olika möten på kvällstid sammanlagt ett 60-tal föräldrar för fortsatt information och diskussion om det som inträffat. Föräldrarna hade inbjudits till mötet genom telefonsamtal från staden och bolaget.

Av vad som redovisats ovan framgår att staden omgående vidtagit nödvändiga åtgärder för att förvissa sig om att entreprenören vidtagit erforderliga och nödvändiga åtgärder för att verksamheten skulle fortsätta under ordnade och säkra former. Staden har också sett till att information har lämnats i syfte att undvika oro och misstankar kring verksamheten och det inträffade. Vår bedömning är att staden väl fullgjort sina uppgifter och hanterat den uppkomna situationen på bästa sätt. I ett juridiskt perspektiv har vid granskningen inte framkommit anledning att rikta någon anmärkning mot staden.

Har bolaget gjort vad det ska i den uppkomna situationen?

Av det som redovisats ovan framgår att bolaget har polisanmält omedelbart när misstanke uppstått. Bolaget har också så snart det varit möjligt underrättat kommunen om det inträffade samt informerat barn och föräldrar. Bolaget har gett stöd till föräldrar och barn genom både sin egen personal och genom att ta kontakt med Posom-gruppen i Norrtälje.
Den misstänkte anställde har inte varit kvar i koloniverksamheten efter den 26 juni.

I samtalen med barn och föräldrar har inte framkommit något som gett anledning att misstänka att något av sexuellt kränkande natur utöver det som polisanmälts förekommit från personalens sida.

Åtta anställda inklusive föreståndaren har arbetat med barnen. Därutöver har en praktikant och en köksansvarig funnits på kolonin. Föreståndaren är utbildad grundskolelärare och har arbetat inom bolagets koloniverksamhet i 6 år. Av övriga anställda har fyra stycken varit anställda i bolaget i tre år, två i två år och tre i ett år. En av de anställda är socionom med lång erfarenhet av barn- och ungdomsarbete och har också arbetat som församlingsassistent. En är lärare med tidigare flerårig erfarenhet av koloniverksamhet och annan barn- och ungdomsverksamhet, tre är under utbildning till lärare och har tidigare erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet. En har beteendevetenskaplig högskoleutbildning och har arbetat som lärarvikarie och som ledare i barnverksamhet. En av de anställda och praktikanten har erfarenhet som lärarvikarie. Den köksansvarige har kockutbildning.

Såväl olika åldrar som kön har varit representerade bland personalen.

Samtliga anställda har lämnat registerutdrag och i dessa finns ingenting som gör dem olämpliga att arbeta i verksamheten. Beträffande den misstänkte fick han utmärkta referenser från sin tidigare chef i samband med att han anställdes.

Det som bolaget genom avtal förbundit sig beträffande personalen har det fullgjort.

Den person som sattes in som extra resurs efter det polisanmälan gjorts är knuten till bolaget sedan tre år. Hon arbetar som speciallärare och har också arbetat som församlingsassistent i många år. Hon har därför stor erfarenhet av att stödja såväl barn som vuxna i krissituationer.

Vår bedömning är att bolaget fullgjort sina uppgifter och hanterat den uppkomna situationen på rätt sätt. I ett juridiskt perspektiv har vid granskningen inte framkommit anledning att rikta någon anmärkning mot bolaget.

Hur ska man följa upp det som hänt?

Sexuella kränkningar och övergrepp som inträffar i verksamheter där föräldrar förutsätter att deras barn är trygga t.ex. förskola, fritidshem, koloni skapar med nödvändighet upprörda känslor hos föräldrar, barn och personal. Det är därför viktigt att alla berörda får stöd. Detta kan ske i grupp eller enskilt då behoven kan vara högst individuella.
Erfarenheter från förskoleverksamhet som drabbats av att personal kränkt barn sexuellt har visat att de vuxna - föräldrar respektive personal – kan ha stor nytta av ett forum där de får prata och lyssna på varandra och/eller en person med särskilda kunskaper i ämnet. Detta kan behöva ske inte bara i
det akuta skedet utan också vid flera tillfällen efteråt.
Vissa barn kan behöva individuell hjälp från exempelvis BUP och där kan staden underlätta för föräldrarna att få hjälp till sitt barn genom att informera BUP om det som skett och få till stånd ett snabbare förfarande.
Att i ett fall som det nu aktuella göra anmälan till socialtjänstens individ- och familjeomsorg bedömer vi inte som aktuellt. Kommer det senare fram något som tyder på övergrepp eller kränkning av ett enskilt barn ställer sig det hela annorlunda och förnyat ställningstagande måste göras.
Resultatet av det inledande rättsliga förfarandet – åtal eller inte - bör föräldrarna informeras om vid ett särskilt möte där polis och åklagare medverkar.

Vad har hänt med en anmälan som kom in för två år sedan rörande ett e-postmeddelande med olämpligt innehåll?
Efter avslutad kolonivistelse för två år sedan anmälde pappan till en 12-årig pojke att hans son fått e-post från en person som varit praktikant på kollot och att e-posten utgjorts av en porrbild. Anmälan togs emot av Anders Siljelöf som i sin tur tog kontakt med stadens säkerhetsansvarige. Denne polisanmälde det hela.

Under de två år som gått har Anders Siljelöf då och då kontaktat polismyndigheten för att efterhöra vad som hänt. Hittills har utredningen enligt uppgift inte resulterat i något beslut.

Från stadens sida har man meddelat bolaget att man inte vill att den person som anmälts skall ha fortsatt anställning. Man har dock på grund av förundersökningssekretessen varit förhindrad att ange vad som är skälet till ställningstagandet.Hur ska man göra vid upphandling i framtiden ?
De krav som staden ställt beträffande personalen vid upphandlingen hösten 2006 är rimliga och har uppfyllts av bolaget.
Att kräva registerkontroll är i och för sig att gå längre än lagstiftningen eftersom denna endast föreskriver registerkontroll för personal inom förskola, skola och skolbarnsomsorg.
Registerkontroll infördes den 1 januari 2001 och innebär att personer som blir erbjudna en anställning inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnsomsorg ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister innan de får börja sin anställning. Utdraget begränsas till uppgifter om sexualbrott och barnpornografibrott samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och rån. Att göra registerkontroll innebär en komplettering av sedvanlig kontroll vid anställningar d.v.s. intervju med den sökande och referenstagning.
I nu aktuellt fall har alla tre momenten utförts av bolaget utan att något avvikande upptäckts.

I det här fallet gick samarbetet mellan staden och bolaget smidigt när det gällde att hantera den uppkomna situationen utan att någon av parterna hade ett i förväg uttänkt handlingsprogram. Inför kommande upphandlingar bör staden själv ha ett handlingsprogram som täcker situationen att ett barn misstänks vara utsatt för sexuella övergrepp eller misshandel oavsett om detta misstänks ske i föräldrahemmet, av personalen på kolonin eller av andra barn på kolonin. Motsvarande handlingsprogram bör också krävas av entreprenörer.

Några av de rubriker som kan vara aktuella i ett sådant handlingsprogram är Vad är sexuella övergrepp?, Vad gör du vid misstanke om sexuella övergrepp?, Vem svarar för informationen till personalen, föräldrar, barn, massmedia? Vem gör polisanmälan? Vem ansvarar för att verksamheten fortsätter på ett för barnen bra och säkert sätt? Var finns krishjälp att få? När ska socialtjänsten kopplas in? Vem ombesörjer läkarundersökning?

Stockholm den 13 augusti 2007


Lena Sandström Jonas Reinholdsson