Sundsvalls kommun

​​Sundsvalls skolor klättrar 14 placeringar i SKL:s öppna jämförelser

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 10:24 CEST

Idag offentliggör Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställningen av öppna jämförelser för grundskolan läsåret 2014/2015. Rapporten visar att Sundsvalls kommunala skolor fortfarande rankas lågt bland Sveriges 290 kommuner men klättrar ändå 14 placeringar till plats 267 jämfört med plats 281 året innan. Ett positiv resultat är att åttondeklassarna uppger att de blir nyfikna och vill lära sig mer i skolarbetet. De känner sig lyssnade på av sina lärare och vet hur de ska nå målen i alla ämnen. Där placerar sig Sundsvall på plats 14.

– Under förra läsåret nådde fler elever kunskapskraven i alla ämnen och meritvärdet blev aningen bättre. Att vi nu klättar en aning är naturligvis glädjande och en förhoppning om att vi går åt rätt håll men att höja resultaten är ett långsiktigt arbete. Därför fortsätter vi vår utvecklingsresa i skolorna med satsningar som vi bedömer har positiv inverkan på resultaten. Satsningar som vi noga följer upp, utvärderar och utvecklar, säger Eva Jönsson, skolutvecklingschef Barn- och utbildningsförvaltningen.

Fler elever når sina mål och meritvärdet ökar
Andelen elever som nådde kunskapskraven har höjts från 61,6 läsåret 2013/2014 till 65,3 procent läsåret 2014/2015. Framförallt är det flickorna som står för ökningen från 61 procent till 70 procent medan pojkarna sjunker en procentenhet från 62 procent till 61 procent. Snittet för hela riket ligger på 75 procent.

Meritvärdet har höjts i hela landet vilket beror på att ytterligare ett ämne räknas in jämfört med tidigare år. I Sundsvall har meritvärdet höjts från 185 poäng till 200,4 poäng. Det genomsnittliga värdet i Sverige är 217,1 poäng.

Systematiskt kvalitetsarbete i fokus.
En rad satsningar är igång sedan förra läsåret, bland annat har ett flertal lärare fortbildats i matte- och läslyftet. Från politiken sida har man satsat mer resurser i de lägre åldrarna samt på läxhjälp under skoltid för elever i högre åldrar.

– Vi är på rätt väg men det är en lång resa som kräver hårt arbete och tar tid. Ett viktigt verktyg är det systematiska kvalitetsarbetet som pågår som innebär att skolorna i detalj undersöker förbättringsområden och gör åtgärdsplaner som de följer upp. Med rätt insatser och det goda arbete som utförs av våra pedagoger på våra förskolor och skolor är jag övertygad om att vi kan påverka resultaten i rätt riktning. Det ser vi bland annat på Nivrenaskolan och Hagaskolan där det pågår ett gediget arbete för att öka elevernas måluppfyllelse, säger João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

SKL-resultatet i korthet för läsåret 2014/2015 i Sundsvalls kommunala skolor

 • Sundsvalls kommunala skolor placerar sig på plats 267 (plats 281, läsåret 2013/2014)
 • Sundsvalls skolor placerar sig på plats 235 om friskolorna inräknas (plats 241 läsåret 2013/2014).
 • Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar till 65,3 procent (61,6 procent läsåret 2013/2014). Flickorna står för den största höjningen till 70 procent (61 procent 2013/2014). Totalt i riket är andelen 75 procent.
 • Meritvärdet ökar till 200,4 poäng (185 poäng 2013/2014).
 • Det genomsnittliga meritvärdet i Sverige är 217,1 poäng.
 • Sundsvalls modellberäknade meritvärde, vilket kan förstås som det värde som kan förväntas av oss med hänsyn tas till bland annat socioekonomisk bakgrund är 219,4.
 • Flickorna ökar meritvärdet till 220,4 poäng (190,5 poäng 2013/2014)
 • Pojkarna ökar meritvärdet till 182,2 poäng (180,1 poäng 2013/2014)
 • Sundsvalls åttondeklassare placerar sig på plats 14 när SKL undersöker hur eleverna ser på skolan. Särskilt höga resultat når vi när det gäller nyfikenhet, att eleverna vill lära sig mer i skolarbetet, är medvetna om hur mål deras ska uppnås och de blir lyssnade på av sina lärare.
 • I de lägre åldrarna åk 3-6 befinner sig Sundsvalls elever på mittskiktet bortsett från matematik och svenska som andraspråk.

Källa och mer information: skl.se

Satsningar som pågår sedan läsåret 2014/2015:

 • Det systematiska kvalitetsarbete står i fokus där verksamhetsplanen för Barn- och utbildningsförvaltningen är central. Nu under våren 2016 pågår dialogsamtal på varje skola med skolan ledning för att se kopplingen mellan process och resultat. För att göra bättre prioriteringar och kloka insatser behöver vi förstå vilka satsningar som har störst påverkan på resultaten. Samtalen leds av skoldirektör och skolutvecklingschef.
 • En forskningsavdelning har inrättats som är kopplad till den pedagogiska verksamheten, vilket är unikt i Sverige. Den ska stärka den vetenskapliga grunden för den verksamhet som bedrivs i Sundsvalls förskolor och skolor.
 • Under 2014/2015 har 320 lärare deltagit Skolverkets fortbildning Matematiklyftet med syfte är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.
 • Över 100 lärare har gått fortbildningen Läslyftet i svenska med syfte att öka elevernas läsförståelse och förbättra skrivförmågan. Under detta läsår fortsätter satsningen.
 • Sundsvalls kommuns satsning på Värdeskapande lärande har utbildat över 220 skolledare, pedagoger, elever och studie- och yrkesvägledare. Satsningen handlar om att låta elever lära sig genom att använda kunskap i skolan för att skapa någonting av värde för minst en person utanför skolan som har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. Projektet med Mitthems trygghetsboende är ett exempel.
 • Lärmiljön har förbättrats genom en rad digitala verktyg samt finns nu trådlösa nätverk i samtliga skolor med automatiskt uppkoppling via eudoroam. Pedagogerna får stöttning i de digitala verktygen av Net 21, som är ett IT-pedagogiskt resurscentrum.
 • Mittlärande lärarkonferens anordnas varje år för Sundsvalls pedagoger med ett flertal föreläsningar och möjlighet till kollegialt lärande.


  Kontakt
  Eva Jönsson, skolområdeschef Centrum för kunskapsbildning och skolutvecklingschef, 070-604 4197
  João Pinheiro (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, 070-680 5272