Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Svårt att avgöra om CSR påverkar investeringar positivt eller inte

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 11:40 CET

-         Ny avhandling presenterar anpassat verktyg för marknadsbedömare

Corporate Social Responsibility (CSR) är idag ett vedertaget begrepp och vardag för de flesta företag och organisationer -  inte minst för investeringsbedömare. Innebörden av CSR är dock mycket bred och det råder fortfarande ingen samstämmighet om hur CSR ska definieras, vilket gör det problematiskt när man ska mäta CSR och effekterna av CSR-aktiviteter. Speciellt tydligt blir detta när det gäller CSRs inverkan på finansiell prestation och lönsamhet, något som forskaren Cristiana Manescu på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet undersökt i sin avhandling ” Economic Implications of Corporate Social Responsibility and Responsible Investments”.

Huvudsyftet med Cristiana Manescus forskning har varit att se hur företags CSR-engagemang påverkar finansiell lönsamhet och prestation och att identifiera de mekanismer som utgör denna påverkan. Forskningsprojektet  ingår i och finansieras av MISTRAs forskningsprojekt ”Sustainable Investment Research Platform”. Cristiana Manescu har tittat på hållbara investeringar ur två perspektiv; finansmarknadens och företagets.  Resultaten visar bl a att CSR-aktiviteter generellt inte påverkar företags  lönsamhet negativt, och att i de få fall den påverkar positivt är det en mycket svagt effekt. Däremot visar studien att finansmarknaden reagerar ganska starkt och negativt på negativa nyheter om företags CSR-engagemang, men inte reagerar speciellt mycket på positiva CSR-prestationer. 

Manescu efterlyser en samstämmighet kring definitionen av CSR och av vilka dimensioner av CSR som är av betydelse för vilken bransch för att kunna bedöma hållbara investeringar på ett rättvisande och heltäckande sätt. Detta bl a för att hennes forskning visar att olika dimensioner av CSR har olika effekter på lönsamheten. För att bättre kunna bedöma CSR-effekter, presenterar Cristiana Manescu i sin avhandling en anpassning av ett redan existerande verktyg för utvärdering av ett företags samlade CSR-effekt i förhållande till andra aktörer i branschen, något som t ex kan användas av rankinginstitut.

-          När jag påbörjade min forskning för fem år sedan var hållbara investeringar relativt nytt inom finansområdet. Idag har ämnet en stark tillväxt och spelar en viktig roll för rankingar och olika index. Det aktualiserar diskussionen om hur man bör mäta CSR på bästa sätt och ranka företag därefter för att kunna göra bedömningar av finansiell risk och prestation, säger Cristiana Manescu.

Manescu har även tittat på marknadens upplevelse av CSR-aktiviteter och den premium som finns för CSR, dvs att CSR ger högre aktieavkastning. I sin studie identifierade hon två huvudsakliga beteenden hos finansmarknaden, som hon anser kräver ytterligare undersökning.

-          Antingen ser man företag som har CSR-engagemang som högrisk-aktörer på grund av att de lägger stora resurser på onödiga CSR-aktiviteter eller att de har någonting att dölja och därför behöver CSR-aktiviteter. Eller så upplevs goda prestationer som en överraskning som inte kopplas ihop med företagets CSR-aktiviteter, en form av felaktig prissättning. Idag är felaktig prissättning mer förekommande eftersom  CSR-premiumen minskat på senare år, kanske på grund av att de flesta idag kommunicerar sina CSR-aktiviteter på ett bättre sätt, avslutar Cristiana Manescu.

Enligt Cristiana Manescu kan avhandlingens resultat främst användas  av investerare som t ex de svenska AP-fonderna och marknadsbedömare såsom ratinginstitut, men kan även vara till nytta för mer allmänna investerare för att förstå produkter och bedöma risk där CSR är en viktig faktor.

För mer information:
Cristiana Manescu, +46768 051127, cristiana.manescu@economics.gu.se

Avhandlingen presenterades den 12 november 2010
Titel:
Economic Implications of Corporate Social Responsibility and Responsible Investments
Författare: Cristiana Manescu
Institution: Institutionen för nationalekonomi med statistik

Ladda ner avhandlingen sammanfattning (abstract) här: http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23828/3/gupea_2077_23828_3.pdf

Högupplöst bild på Cristiana Manescu finns att ladda ner här: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=21429

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina drygt 7000 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.