Riksrevisionen

Svårt bedöma effekten av förslag till transportinvesteringar

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 10:49 CET

Riksrevisionen har granskat länens transportplaner. Granskningen visar att det saknas tydliga effektbedömningar av förslag till investeringar för bättre transporter.

Regeringen har preliminärt avsatt 33 miljarder kronor till länen för utveckling av transportinfrastrukturen på den regionala nivån för åren 2010-2021. Länen tar fram så kallade länstransportplaner med förslag till hur medlen kan användas. Förslagen handlar om större väg- och järnvägsinvesteringar, men även om mindre trafiksäkerhetsförbättringar, cykelbanor och lokal kollektivtrafik.

Riksrevisionens granskning visar att planerna inte innehåller tydliga motiveringar till de prioriteringar som gjorts. Det saknas också tydliga effektbedömningar av föreslagna insatser. Det blir därmed svårt att avgöra om valet av åtgärder är det mest effektiva och långsiktigt det mest socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

Riksrevisionen granskade länsplanerna även 2004 och konstaterade då likartade problem som i nuvarande granskning. Regeringen har sedan dess inte ändrat förutsättningarna för planprocessen.

Riksrevisionen anser att regeringen inför kommande planarbete bör se till att planeringen baseras på effektbedömningar. Regeringen bör även se till att länen redovisar och motiverar sina prioriteringar och tydliggör de målkonflikter som kan uppstå när nationella och regionala mål vägs mot varandra.

Bakgrund:
Regeringen har gett 21 länsplaneupprättare (kommunala samverkansorgan, regionala självstyrelsesorgan och länsstyrelser) i uppdrag att föreslå åtgärder av särskild betydelse för transportinfrastrukturen på den regionala och lokala nivån. Riksrevisionen har granskat de länstransportplaner som lämnades in till regeringen i början av november 2009. Riksrevisionen granskade länsplanerna 2004 (rapporten RiR 2004:1).

Rapporttitel: Länsplanerna för regional transportinfrastruktur (RiR 2009:23)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20
Projektledare: Mattias Pettersson, 08-517 141 42, 073-445 21 42

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.