Sveriges Makalösa Föräldrar

Svårt med kommunal tid och resurs

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 07:45 CET

Sveriges Makalösa Föräldrar genomför just nu en enkät om kommuners ensamföräldra-politik. Det finns flera politiska frågor kring just ensamföräldrar, t.ex. erbjudandet av barnomsorg på obekväm arbetstid eller möjlighet för barn att få skolskjuts till två adresser, som är oerhört viktig för ensamföräldrar och deras barn. Vi vill uppmuntra och stötta kommuner i att skapa den mest ensamföräldra-vänliga kommunalpolitiken som går!

Vi har genomfört liknande enkät år 2009 och år 2010, som fick stor massmedial uppmärksamhet. Tyvärr märkte vi av en svårighet för oss att få svar på våra frågor, troligtvis på grund av begränsade resurser. I år har vi försökt att underlätta, t.ex. genom att bistå med frågorna i en pdf-fil. Frågorna finner ni längst ner.Enkätens slutdatum närmar sig och vi kan med stor besvikelse konstatera att en tredjedel av kommunerna valt att (ännu) inte svara på våra 15 frågor, som tar ca en kvart. Ytterligare en tredjedel har svarat på ca fem frågor, och så finns det en tredjedel som svarat på alla frågor.

Vi är nu i full färd med att skicka ut en påminnelse om enkäten, men sammanställer också vilka kommuner som inte svarat, och om det är samma kommuner som inte svarade de tidigare åren. Detta ska vi också försöka koppla samman med andra frågor, t.ex. vad gäller kommunernas politiska styre.

Sveriges Makalösa Föräldrar har år 2009 och 2010 skickat ut enkäter till Sveriges kommuner, med frågor om hur varje kommun bemöter ensamföräldrar och deras barn. Mer information om detta finner du i mailet, som innehöll länken till denna enkät. Det är 15 st. frågor med färdiga svarsalternativ.

Om du har frågor kring hur enkätens resultat ska användas, kontakta generalsekreterare Sophia Lövgren, i första hand gs@makalosa.org, i andra hand 0702-023010 .

Om du har frågor kring hur du besvarar enkäten eller upplever svårigheter med att besvara enkäten, kontakta administratör Sandra Karlsson, admin@makalosa.org / 0768-519795 .

*1. För vilken kommun besvarar du denna enkät?

2. Vilken befattning har du som svarar och vilken nämnd tillhör du?

Nedan följer ett antal enkätfrågor som besvaras med ett eller flera alternativ beroende på hur frågan är formulerad. Varje fråga (15 st.) måste besvaras för att kunna slutföra enkäten. Efter varje fråga finns möjlighet att kommentera ert svar. Denna möjlighet är frivillig.

*3. Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Ja, kväll

Ja, natt

Ja, helg

Nej

4. Eventuell kommentar till föregående fråga

*5. Vårdnadshavarna för barnet har möjlighet att få faktura för barnomsorg till olika adresser.

Ja

Nej

6. Eventuell kommentar till föregående fråga

*7. Avgift för barnomsorg baseras på...

hushållets gemensamma inkomst

vårdnadshavarnas inkomst

8. Eventuell kommentar till föregående fråga

*9. Det finns möjlighet till läxhjälp på fritids.

Ja

Nej

Varje fritids väljer själv

10. Eventuell kommentar till föregående fråga

*11. Vi skickar inte ut någon faktura för juli månads avgift för förskola/fritids.

Stämmer

Stämmer inte

12. Eventuell kommentar till föregående fråga

*13. Barn med växelvis boende erbjuds avgiftsfri skolskjuts från båda sina boenden.

Ja, om föräldrarna bor i samma kommun

Ja, även om föräldrarna bor i olika kommuner

Nej

14. Eventuell kommentar till föregående fråga

*15. Vi har en policy för hur stora belopp skolan får ta ut till klasskassa och utflykter.

Ja

Nej

Varje skola bestämmer detta själv

16. Eventuell kommentar till föregående fråga

*17. Vi har minst en kommunal öppen förskola och / eller familjecentral i kommunen.

Ja, öppen förskola

Ja, familjecentral

Ja, både öppen förskola och familjecentral

Nej, varken öppen förskola eller familjecentral

18. Eventuell kommentar till föregående fråga

*19. Barnavårdscentralen erbjuder föräldragrupper för specifika målgrupper.

Ja, för ensamstående föräldrar

Ja, för pappor

Ja, för mammor

Ja, för föräldrar i samkönande relationer

Nej

20. Eventuell kommentar till föregående fråga

*21. Vi har ett föreningsbidrag som organisationer som arbetar med föräldrastöd kan söka.

Ja

Nej

22. Eventuell kommentar till föregående fråga

*23. Om en ensamförälder blir sjuk kan vi erbjuda en person som kommer hem till familjen och hjälper till under sjukdomsperioden.

Ja

Nej

24. Eventuell kommentar till föregående fråga

*25. Personal i förskola och skola erbjuds utbildning om sin roll i vårdnadstvister.

Ja

Nej

26. Eventuell kommentar till föregående fråga

*27. Vi har en kommunal barnombudsman som arbetar med barnkonsekvensanalyser.

Ja

Nej

28. Eventuell kommentar till föregående fråga

*29. Vi ordnar kostnadsfri rådgivning och stöd vid separation mellan föräldrar

Ja, familjerådgivning

Ja, stödgrupper för barn

Ja, annat (var vänlig utveckla nedan)

Nej

30. Eventuell kommentar till föregående fråga.

Vi vill tacka för er medverkan. Klicka på "skicka" knappen för att registrera enkätsvaren.

Om du har frågor kring hur enkätens resultat ska användas, kontakta generalsekreterare Sophia Lövgren, i första hand gs@makalosa.org, i andra hand 0702-023010 .

Om du har frågor kring hur du besvarar enkäten eller upplever svårigheter med att besvara enkäten, kontakta administratör Sandra Karlsson, admin@makalosa.org / 0768-519795 .

Sveriges Makalösa Föräldrar.

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.