Länsstyrelsen i Södermanlands län

Svårt nå miljömålen i länet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 17:00 CET

För första gången har Länsstyrelsen gjort en bedömning av möjligheten att nå de fastställda miljömålen i länet. Det visar sig att det blir svårt att nå upp till både de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala delmålen inom föreskrivna tidsramar.

- Av de 15 nationella målen når vi inte upp till ett enda om vi inte vidtar ytterligare åtgärder och av de regionala målen kan vi klara cirka en fjärdedel inom utsatt tid. Det säger Maria Gustavsson som arbetar med miljömålsuppföljning på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Resultatet av Länsstyrelsens bedömning är ett viktigt underlag för det fortsatta miljömåls-arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Samtliga bedömningar publiceras inom kort på de regionala sidorna på miljömålsportalen.

Bedömningen har gjorts både för de nationella miljökvalitetsmålen i länet och de regionala delmål som antagits för Södermanlands län. Bedömningen visar möjligheten att nå målen inom utsatt tid och inom vilka områden ytterligare åtgärder måste till. De nationella målen ska vara uppnådda inom en generation (2025). För de regionala målen varierar tidsramen. För några har tiden redan gått ut (2005), men många ska nås till 2010.

Nationella miljökvalitetsmål i Södermanland

Sex av de 15 nationella målen bedöms som särskilt svåra att nå upp till i länet. De är: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. De målen blir svåra att nå även om ytterligare åtgärder genomförs.

- Bedömningen i vårt län skiljer sig från landet som helhet när det gäller några av målen, säger Maria Gustavsson. Målet om Myllrande våtmarker blir svårare att nå i Södermanland än i hela landet. Men när det gäller Frisk luft och Bara naturlig försurning är bedömningen mer optimistisk för Södermanlands län.

Regionala mål

69 regionala mål har bedömts. För 11 mål har utsatt tid passerat. Av dessa har fem mål kunnat nås, varav fyra syftar till framtagande av planer eller program: plan för skydd av biologisk mångfald på land och i hav, åtgärdsprogram för skydd av hotade arter i skogsmarken, program för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan tas tillvara och planeringsunderlag för minskade uttag av naturgrus. Dessutom har målet om minskad mängd deponerat avfall nåtts.

- De regionala mål som vi inte klarat handlar om vår kunskap om förekomsten av kemikalier och inventering och sanering av förorenad mark, säger Maria Gustavsson. Vi har heller inte klarat att ta fram åtgärdsprogram för hotade arter i sjöar, vattendrag och odlingslandskap, utsättning av främmande djur- och växtarter i vatten samt markering av stora orörda områden i skärgården i översiktsplaner. Mycket arbete är gjort, men vi har inte hunnit ända fram inom utsatt tid.

Av de återstående 58 regionala målen där utsatt tid ännu inte passerat bedöms 15 mål (26 %) komma att uppnås, 24 mål (41 %) kan nås med hjälp av ytterligare åtgärder, men 15 mål (26 %) blir mycket svåra att nå även med ytterligare åtgärder. Dessa 15 hör hemma under de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. För fyra regionala mål (7 %) har bedömning inte kunnat göras p g a bristande underlag.

Här kan du läsa bedömningen av nationella miljömål i Södermanland 2006. (pdf 105 kb)

Kontaktpersoner:
Maria Gustavsson 0155 - 26 40 06
Carina Lundgren 0155 - 26 41 32