Statistiska centralbyrån, SCB

Svag arbetsmarknad 2001 för män och ungdomar - stark för kvinnor

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 13:20 CEST

Sysselsättningen ökade under 2001 med 39 000 personer, vilket kan jämföras med drygt 100 000 personer under 2000. De branscher som ökade mest var Vård och omsorg, Finansiell verksamhet och företagstjänster samt Utbildning och forskning. Tillsammans ökade de tre branscherna med 55 000 personer. De branscher som förlorade i sysselsättning var främst Tillverkning och utvinning samt Handel och kommunikation, vilka minskade med 19 000 respektive 7 000 sysselsatta. Utvecklingen under 2001 medförde att Handel och kommunikation övertog platsen som den största branschen från Tillverkning och industri.

Kvinnodominerade branscher hade positiv utveckling
Då det var två starkt kvinnodominerade branscher som ökade sysselsättningen och två mansdominerade som minskade den var det i huvudsak kvinnorna som stod för sysselsättningsökningen under 2001. 37 000 av ökningen bestod av kvinnor och endast 2 000 av män. Andelen män 20-64 år med förvärvsarbete stagnerade under 2001 och låg på samma nivå som under 2000 d.v.s. 77,7 procent medan kvinnornas andel ökade med 1,1 procentenheter från 72,7 till 73,8 procent. Även de utomnordiskt födda kvinnorna hade en gynnsam sysselsättningsutveckling under 2001. Andelen 20-64 år med förvärvsarbete ökade från 46,5 till 48,9 procent eller med 2,4 procentenheter medan de utomnordiskt födda männens ökning uppgick till 0,7 procentenheter från 55,7 till 56,4 procent.

Fler avgångar, färre nyrekryteringar och företagsbyten
Avmattningen i konjunkturen visade sig i att antalet nyrekryteringar på arbetsmarknaden minskade med 11 procent jämfört med 2000 och avgångarna ökade med 8 procent. Antalet företagsbyten ökade under högkonjunkturen 1998-2000 med drygt 30 procent. Under 2001 avbröts den positiva trenden och ersattes med en minskning som uppgick till 5 procent jämfört med nivån året innan.


Personalomsättningen högst inom Hotell och restaurang – lägst inom tillverkningsindustrin
SCB har tagit fram en ny metod för att kunna beskriva personalomsättning för hela arbetsmarknaden. Antal anställda som är kvar på samma företag mellan två år jämförs med de som är avgångna resp. nyanställda. För hotell och restaurang var endast 67,4 procent av de anställda kvarvarande år 2001 jämfört med föregående år. Störst andel kvarvarande fanns i industrier som toppas av stål- och metallverk med 90,9 procent kvarvarande av de anställda.

En fullständigare redovisning av statistiken finns publicerad på SCB:s webbplats i ett statistiskt meddelande benämnt ”Utveckling och flöden på arbetsmarknaden 2001”. (AM 32 SM 0302).

Storstadsområdena de stora vinnarna under högkonjunkturen 1998-2001
Stockholms, Göteborgs och Malmö lokala arbetsmarknader hade den största förmågan att utnyttja den högkonjunktur som rådde under perioden 1998-2001. Sysselsättningen ökade i dessa tre lokala arbetsmarknader sammantagna med 12 procent från 1,6 miljoner sysselsatta till 1,8 miljoner. Sysselsättningsutvecklingen uppgick under samma period i övriga Götaland med 5,4 procent och i övriga Svealand med 3,7 procent. I Norrland som saknar storstadsområden uppgick sysselsättningsökningen till 2,6 procent.Mer information
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB:s webbplats under dagen.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.