Socialstyrelsen

Svag styrning av vård, stöd och rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 13:24 CET

Delrapport från länsstyrelserna och Socialstyrelsen om hur psykiatrireformen genomförts i kommunerna:

Många kommuner saknar kunskap om psykiskt funktionshindrades behov och uppmärksammar inte målgruppen i sin verksamhetsplanering. Samordningen med den landstingsstyrda psykiatrin är bristfällig. Det visar länsstyrelsernas och Socialstyrelsens gemensamma granskning av landets alla kommuner. Risken är att personer med psykiska funktionshinder därmed inte får den hjälp de behöver.

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har granskat hur kommunerna tar sitt ansvar för personer med psykiska funktionshinder. Den första delen av tillsynen redovisas i en rapport som presenteras idag. Rapporten fokuserar på kommunledningarnas ansvar för att verksamheter för psykiskt funktionshindrade personer planeras och byggs ut. Samtliga landets kommuner har granskats. I ett 40-tal kommuner pågår just nu en fördjupad granskning. Den delen av tillsynen kommer att ge en bild av hur kommunernas arbete fungerar i praktiken. Resultatet presenteras hösten 2004.

Dagens rapport visar att psykiatrireformens mål och intentioner inte är tillräckligt förankrade hos lokala politiker och chefstjänstemän. Det finns en stor risk att de personer som har behov av kommunernas tjänster inte får del av dem; t ex saknas en tillfredsställande kartläggning av psykiskt funktionshindrades behov i cirka hälften av kommunerna och över hälften av kommunerna har inte gjort tillräckliga informationsinsatser.

Många kommuner saknar tydliga styrdokument för uppbyggnad och kvalitetsutveckling av verksamheten. Kunskapen från den organiserade brukarrörelsen, de psykiskt funktionshindrades egna organisationer, tas inte heller tillvara i många kommuners planeringsprocess.

Cirka 15 procent av de kommuner som bedriver hälso- och sjukvård uppfyller inte lagstiftningens krav på att ha utsett en verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården.

En stor del av kommunerna kan erbjuda boendestöd och alternativa sysselsättningsmöjligheter. Trots ett varierat utbud av insatser är det troligt att utbyggnaden inte motsvarar målgruppens behov. Många enskilda personer har inte kontakt med kommunerna.

Rapporten visar även att planeringen av vård, stöd och rehabilitering inte samordnas med andra huvudmän på ledningsnivån. Omkring 85 procent av kommunerna uppfyller inte tillsynens krav på gemensamma mål och riktlinjer med den landstingsstyrda psykiatrin. Det samarbete som finns kring enskilda personer sker oftast i informella strukturer, vilket är en svaghet ur ett mer långsiktigt perspektiv.

I rapporten föreslår länsstyrelserna och Socialstyrelsen bl a att kommunledningarna:
* I större utsträckning kartlägger psykiskt funktionshindrade personer och deras behov för att kunna skapa bättre planeringsunderlag och lägga grund för kommunernas uppsökande arbete.
* Utvecklar den uppsökande verksamheten samt informationen till psykiskt funktionshindrade och deras anhöriga.
* Utformar politiska mål och verksamhetsplaner så att styrningen blir tydligare.
* Utvecklar system och metoder för uppföljning av kvaliteten i den sociala verksamheten och hälso- och sjukvårdsverksamheten.
* Satsar på kompetensutveckling för personalen.
* Utvecklar och formaliserar samarbetet med andra huvudmän när det gäller vård, stöd och rehabilitering
* Fastställer former för samarbete med den organiserade brukarrörelsen.

Syftet med tillsynen är dels att ge en nationell bild av hur psykiatrireformens mål genomförts i kommunerna, dels att stimulera kommunerna till fortsatt arbete med genomförandet. Tillsynen har omfattat både socialt omhändertagande och hälso- och sjukvården i kommunerna. Även kommunens ansvar att samverka med psykiatrin och andra berörda myndigheter har granskats. Kommunerna kan dock inte ensamma bära ansvaret för att psykiatrireformens mål uppfylls. Psykiatrin och de statliga rehabiliteringsaktörerna behöver på ett likartat sätt uppmärksamma målgruppen i sin planering för att psykiskt funktionshindrade ska kunna få ett mer samordnat och effektivt stöd från samhället.

Rapporten Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder finns på Socialstyrelsens webbplats www.sos.se.

Ytterligare upplysningar:
Marianne Björklund, projektledare, Socialstyrelsen 08/555 532 71
AnnaLena Berndtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 031/60 52 93, 0736/605293

Från Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten:
Mikael Sandlund, docent, 070-517 53 79
Urban Markström, fil dr, 070-583 89 71.