Nordea Bank AB

Svagt positiva tecken på efterfrågan av IT-tjänster

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:13 CET

Nordeas IT-indikator för december 2003 pekar på en stabilisering av efterfrågan på IT- investeringar de kommande sex månaderna. I tjänste- respektive mjukvarusegmenten kan en viss förbättring skönjas, dock från mycket låga nivåer. Prisutvecklingen är fortfarande kraftigt negativ inom hårdvarusegmentet medan en viss prisökning noteras inom tjänstesegmentet.

Nordeas IT-indikator visar åter på en stabilisering av efterfrågan på IT-investeringar även om nivåerna fortfarande är att betrakta som låga. Inom hårdvarusegmentet kommer cirka 20 procent av de tillfrågade företagen att öka sina investeringar de närmaste sex månaderna, medan motsvarande siffror inom segmenten mjukvara och service är 25 procent respektive 35 procent. Andelen i de segment som förväntas minska sina investeringar under motsvarande period är: hårdvara 20 procent, mjukvara 15 procent och service 30 procent.

Prisbilden är fortsatt neutral inom mjukvara där 20 procent indikerar fallande priser. Inom hårdvaru-segmentet är prisförväntningarna fortfarande kraftigt negativa. Hela 70 procent tror på lägre priser över de kommande sex månaderna, vilket till stor del beror på det fortsatta dollarfallet. Ett klart trendbrott kan skönjas inom servicesegmentet, där man nu för första gången på två år överhuvudtaget pratar om prisökningar. Mer än 25 procent tror nu på stigande priser framöver, vilket kan jämföras med i september då ingen trodde på prisökningar. En prisökning är dock nödvändig för att kompensera för löneökningar under 2004.

I decemberindikatorn ställdes en extra fråga angående IT-budgetering för 2004 jämfört med 2003. 29 procent svarande att de tänker öka sina IT-investeringar nästa år, 29 procent tror på en oförändrad nivå medan 42 procent bedömer att de kommer att minska sina IT-investeringar 2004. Även om utfallet är att betrakta som svagt positivt är det uppenbart att nästa år kommer att präglas av återhållsamhet till investeringar. Fokus kommer istället att ligga på att uppgradera existerande system och på projekt som leder till en effektivisering av kärnverksamheten.Nordeas IT-indikator är en undersökning där ett 40-tal stora svenska företag inom flera olika branscher medverkar. De tillfrågade bolagen återfinns inom ett brett spektrum av sektorer. Exempel på dessa är handelsbolag, verkstadsbolag och bolag verksamma inom processindustrin och finanssektorn. Ungefär 70 procent av de tillfrågade bolagen är börsnoterade.

Ytterligare information:
Greger Johansson, Nordea, analytiker, 08-534 922 67