Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Svankila i Melleruds kommun –nytt naturreservat med flera olika naturtyper

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 14:08 CET

Länsstyrelsen har fattat beslut om att bilda naturreservatet Svankila i Melleruds kommun. Reservatet är drygt 60 hektar stort och mycket variationsrikt med bland annat ängsgranskog, kalkrika lövskogslundar och mindre sumpskogar. Det hyser ett rikt djur- och växtliv med många sällsynta och hotade arter.

Naturreservatet Svankila ligger intill Svanefjordens södra strand, cirka 2 km sydväst om Köpmannebro. Området är kuperat med bergsryggar och dalar som går i nord-sydlig riktning. Hela området präglas av den kalkrika berggrunden, vilken ger en intressant flora. Här finns till exempel rikligt med blåsippor, men även gott om orkidéer och andra intressanta örter. Inom reservatet finns flera mindre sumpskogar som är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade mossor och lavar.

Södra delen av området utgörs av bördig ängsgranskog. Skogen har de senaste decennierna lämnats orörd och alla vindfällen har fått ligga kvar. Förutom gran finns här gott om tall och inslag av olika sorters lövträd. Träden varierar i ålder och grovlek och i området finns enstaka grova askar och lönnar.

Den norra delen av området består av en kalkrik lövskog som tidigare varit betesmark. Skogen har ett stort inslag av ädellövträd och utmärkande är de många grova och vidkroniga ekarna. I och med reservatsbildningen kommer betet att återupptas för att gynna de grova ekarna och återfå ett mer mosaikartat landskap med lövskogsdungar, skogsbryn och öppnare betesytor.

-Svankila är ett perfekt utflyktsmål en solig vårdag då blåsipporna står i blom, säger Elisabet Rex, biolog på Länsstyrelsen.
Vägen mot Skållerud, från väg 45, går tvärs igenom reservatet.

Kontaktperson: Elisabet Rex, biolog
tel:0521-60 54 60 , fax: 0521-60 55 06,
e-post: elisabet.rex@o.lst.se