Språkförsvaret

Svar till Svar till Näringsdepartementets promemoria ”Uppdrag om offentlig terminologi” av den 15 januari 2016

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 11:44 CET

21/2 2016

Svar till Näringsdepartementets promemoria ”Uppdrag om offentlig terminologi” av den 15 januari 2016

Näringsdepartementet publicerade den 15 januari en promemoria rörande terminologiarbetets organisatoriska ramar i Sverige. Denna promemoria är ett resultat av en ensamutredares verk.

Det finns idag ett fungerande centrum för terminologiverksamheten i Sverige, nämligenTerminologicentrum (TNC).Promemorian föreslår att såväl delar av TNC:s ansvar skall överföras till Institutet för språk och folkminnen och styrningen till Kulturdepartementet som att statsbidraget till TNC ska skäras ner, vilket får konsekvenser för antalet tjänster på TNC.

Det är mycket svårt att förstå vad promemorians kritik av TNC:s verksamhet egentligen går ut på. I promemorian heter det att TNC att uppfattar sig inte ha något ansvar för samordningen mellan myndigheter. Detta kan inte stämma, eftersom samordning är själva grunden för allt terminologiarbete. I de nordiska grannländerna har olika lärosäten huvudansvaret för terminologilära som vetenskaplig disciplin. Den utbildning i terminologilära och terminologisk metod som idag eventuellt förekommer vid svenska lärosäten sköts antingen direkt av TNC eller i samarbete med TNC. Påståendet att TNC skulle sakna förankring i forskningen är också märkligt. TNC samarbetar med de nordiska lärosäten, som bedriver forskning om terminologi, och deltar oftast på samma konferenser.

Promemorian föreslår att TNC:s uppdrag skall begränsas och att viss verksamhet skall överföras till Institutet för språk och folkminnen. TNC:s resurser skall halveras. Förslaget att Institutet för språk och folkminnen skall ges ett större ansvar för terminologiverksamheten i Sverige är en byråkratisk skenlösning.

Institutet för språk och folkminnen saknar en specialiserad kompetens i terminologiarbete. Den form av språkrådgivning som Språkrådet inom Institutet för språk och folkminnen ger skiljer sig alltför mycket från den terminologiverksamhet som TNC bedriver. Det betyder att det måste byggas upp en ny kompetens inom Språkrådet. Varifrån skall den hämtas, om inte från TNC? Utredarens förhoppning att ISOF/Språkrådet borde kunna ”förbättra förutsättningar för att stärka kunskapsutvecklingen för den svenska terminologiverksamheten” (sid. 23 i promemorian) är därför enbart from. Det finns heller inget skäl att anta att ett byte av huvudman, från Näringsdepartementet till Kulturdepartementet, skulle medföra några som helst förbättringar för den övergripande terminologiverksamheten i Sverige. Redan idag förekommer det ett praktiskt samarbete mellan Språkrådet och TNC, en ”de-facto-lösning” som utredaren beskriver som problematisk. Men detta samarbete är inarbetat och löper tämligen friktionsfritt, såvitt vi förstår.

TNC har sedan länge fungerat som ett centrum för terminologiarbetet i Sverige, dels genom det faktiska arbete som TNC har bedrivit och som rönt bred uppskattning, och dels genom den upplysningsverksamhet angående nyttan av terminologiarbete som TNC bedrivit. Utredaren har misslyckats med att lämna konkreta och handfasta förslag på ”hur infrastrukturen för svensk terminologi kan organiseras”. Förslaget riskerar, om det blir verklighet, att allvarligt skada terminologiarbetet i Sverige i allmänhet och TNC:s verksamhet i synnerhet. Frågan är om inte utredningens verkliga syfte har varit att i efterhand försöka legitimera den drastiska nedskärning i statsbidraget, som Näringsdepartementet föreslog hösten 2014. I stället borde utredaren ha föreslagit att än större resurser skulle anslås till TNC.

Språkförsvarets styrelse

Nätverket Språkförsvaret

http://www.språkförsvaret.se/sf/

http://www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

sprakforsvaret@yahoo.se

info@språkförsvaret.se(kan bara nås av vissa e-postprogram)

Kontaktpersoner:

Christer Janson - tel:070 3093932

Olle Käll - tel: 026 659188

Per-Åke Lindblom - tel: 08 7602302 –070 7782302

Hillo Nordström - tel: 070 5356056

Arne Rubensson - tel: 070 5355501