Länsstyrelsen i Uppsala län

Svartoxens framtid är mörk

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:14 CET

Skalbaggen svartoxe är en sällsynt ”urskogsrelikt”, beroende av döda trädstammar som legat på marken i 10-15 år. En inventering genomförd på uppdrag av länsstyrelsen visar att det idag bara finns en liten rest av dessa skalbaggar kvar, de flesta i vårt län.

- Svartoxen är både sällsynt och har svårt att sprida sig. Den kräver en speciell livsmiljö som det idag är brist på. Svartoxen lever i gamla brunrötade stockar som måste ha rätt fuktighet så inte larverna får det för varmt och torkar ut. Men är förhållandena de rätta finns det uppgifter om att olika generationer kan leva i upp till trettio år i samma stock, berättar Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen, som genomfört inventeringen.


–       Läget är mycket kritiskt för svartoxen.  Den kräver fortsatta insatser för att överleva och rapporten visar på det fortsatta behovet av att skydda de sista kvarvarande naturskogarna, säger Maria Forslund.

–       Men har man en skog som duger åt en svartoxe, så kan man räkna med att mängder av andra djur och växtarter också trivs i den skogen. Man kan vara riktigt stolt om man är ägare till en sådan mångfald!

Rapporten presenterar resultatet av inventeringar utförda under åren 2006-2008 i Uppsala län och Norrtälje kommun. Syftet var att hitta nya platser där skalbaggarna förekommer och undersöka om de fanns kvar på tidigare kända platser. Rapporten har finansierats av Naturvårdsverket genom åtgärdsprogrammet för bevarande av svartoxe.

I inventeringen ingick också att följa upp den flytt av svartoxar som gjordes av Upplandsstiftelsen 1995. En stock full med svartoxar hade blivit kvar på ett hygge och där skulle skalbaggarna inte ha kunnat klara sig. De flyttades till det närbelägna reservatet Pansarudden. Resultatet av denna lyckade flytt omnämns också i rapporten.

För mer information kontakta:

Maria Forslund, koordinator för hotade arter, Länsstyrelsen, tfn 018- 19 52 79. maria.forslund@lansstyrelsen.se

Pär Eriksson, inventerare, Upplandsstiftelsen, tfn 018-611 62 79, pär.eriksson@upplandsstiftelsen.se

http://www2.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/lanets-hotade-vaxter-och-djur/skog/skogar-med-dod-ved/Pages/default.aspx


Med vänlig hälsning
Leena Marandi Pressekreterare Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 Uppsala tfn: 018-19 53 09, 070-5922 452

Leena Marandi
Pressofficer
County Administrative Board of Uppsala
+46 18 19 53 09, 70 5922 452