Sveaskog

Sveaskog säljer mark till Naturvårdsverket för 38 nya naturreservat

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 10:08 CET

Nu kan 38 nya naturreservat bildas i 22 kommuner på marker som Sveaskog säljer till Naturvårdsverket. De marker parterna har träffat avtal om omfattar 2 685 hektar. Försäljningssumman uppgår till 117 Mkr. Förhandlingar pågår om ytterligare förvärv.

Under 2004 och 2005 genomförde Naturvårdsverket och länsstyrelserna en naturvärdesbedömning av statlig skogsmark. Resultatet av den inventeringen är att 230 000 hektar av Sveaskogs marker ska bilda naturreservat. Naturvårdsverket köper markerna vid reservatsbildningen.

Under 2004-05 genomfördes 40 affärer om 5 347 hektar. Hittills under 2006 har Sveaskog och Naturvårdsverket tecknat avtal om 38 områden som totalt omfattar 2 685 hektar. Försäljningssumman uppgår till 117 Mkr. Därutöver kommer ytterligare överlåtelser att genomföras under året inom ramen för en principöverenskommelse.

- Det är flera mycket värdefulla skogar som vi kan bevara för framtiden tack vare förvärven från Sveaskog. Det är viktiga bidrag till arbetet med det nationella miljömålet Levande Skogar, säger Bo Lundin, chef för Områdesskyddsenheten på Naturvårdsverket.

I Svealand bildas reservat i Knattorpsmossen i Lindesbergs kommun och Säbybergen i Arboga kommun. Flera naturreservat bildas i Ljusdals kommun, bl a Ensjölokarna som är en av de finaste urskogarna i Sverige. Ett nytt nordligt reservat är Brandbärssvedjan i Sollefteå kommun.

- Till följd av stormen Gudrun har de överlåtelser av reservatsmark som vi gjort sedan 2005 i huvudsak omfattat mark i Götaland. Nu förskjuts tyngdpunkten i överlåtelserna norrut. De flesta försäljningarna kommer på sikt att ske i Norrbotten där Sveaskog äger stora markarealer, säger Sveaskogs fastighetschef Hans Karlsson.

Sveaskog säljer mark för att förstärka enskilt jord- och skogsbruk, särskilt i glesbygd. På sikt beräknas denna försäljning omfatta 5–10% av Sveaskogs markinnehav. Därutöver har Sveaskog ett uppdrag att sälja mark till staten, som kan användas för reservatsbildning eller som ersättningsmark till enskilda skogsägare. All försäljning sker på marknadsmässiga villkor

Bifogat är en lista över de 38 markområden som sålts under året och vilka kommuner som berörs. Den finns även på www.sveaskog.se.

För mer information kontakta:
Hans Karlsson, fastighetschef Sveaskog, tel 070-609 50 97
Bo Lundin, Naturvårdsverket, tel 0709-709 076, bo.lundin@naturvardsverket.se
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 070-872 22 05