Svensk Handel AB

Svensk Handels indikator visar på positiv inledning på hösten

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 08:57 CEST

Positiv inledning på hösten

Hösten och det nya arbetsåret har precis tagit sin början. Den svenska ekonomin återhämtar sig fort och ser ut att kunna klara sig från eventuella bakslag. Sverige utvecklas för närvarande starkare än omvärlden och den allt ljusare bilden av ekonomin återspeglas hos handlarna som är något mer positiva jämfört med förra månaden. Såväl andelen handlare som har för avsikt att nyanställa som andelen handlare som tror att omsättningen kommer att öka under det kommande kvartalet ökar denna månad. Detta bidrar till att Framtidsindikatorn i augusti ökar med 5 enheter och landar på 18.

Kaxighetsindikatorn, som mäter handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken jämfört med i detaljhandeln som helhet, sjunker med 1 enhet och landar på 11. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

Handlarna är åter mer optimistiska och återspeglar därmed bilden av tillståndet i den svenska ekonomin. Sällanköpvaruhandelns starka tilltro till en positiv försäljningsutveckling förklaras med att finanskrisen skapat ett uppdämt shoppingbehov, säger Hans Löwlund, chef företagarservice Svensk Handel.

Att närmare hälften av handlarna tycker att den viktigaste frågan att driva för kommande regering är att stoppa den brottslighet som drabbar handeln, är inte förvånande. Här måste olika åtgärder till för att ytterligare minska rån, stöld och snatteribrotten, säger han.

Flertalet handlare tror på oförändrat antal anställda

Drygt 1 av 10 (11 procent) handlare planerar att nyanställa under det kommande kvartalet, medan nästan lika många (10 procent) tror att antalet anställda i den egna verksamheten kommer att minska. Handlarna är något mer positivt inställda till arbetskraftsutvecklingen i handeln i stort. Samtidigt är det 15 procent som tror att antalet anställda i den samlade detaljhandeln kommer att öka och 11 procent som tror att den kommer att minska. Majoriteten av handlarna tror dock att antalet anställda, både i den egna butiken och i detaljhandeln i stort, kommer att vara fortsatt oförändrat.

Sällanköpsvaruhandlarna är mest positiva inför höstens försäljningsutveckling

Medan dagligvaruhandlarna är fortsatt försiktiga vad gäller höstens försäljningsutveckling är handlarna inom sällanköpsvaruhandeln betydligt mer positiva. Det är 37 procent av dagligvaruhandlarna som tror att den egna försäljningen kommer att öka, medan 18 procent tror att den kommer att minska. Bland sällanköpsvaruhandlarna tror 53 procent att den egna försäljningen kommer att öka, medan 7 procent tror att den kommer att minska. När handlarna får svara på vad de tror om försäljningsutvecklingen i handeln i stort svarar 38 procent att de tror att försäljningen kommer att öka, medan 7 procent svarar att de tror att den kommer att minska och 55 procent tror att den kommer att vara oförändrad.

Tema: Riksdagsvalet den 19 september

Den svenska valrörelsen närmar sig sitt slut och frågor om till exempel arbetslösheten, miljöproblemen och beskattningen av pensionärer har debatterats flitigt. Enligt de svenska handlarna har emellertid frågor som är viktiga ur ett handelsperspektiv synts för lite. Endast 10 procent av handlarna anser att frågor som är viktiga för handeln har uppmärksammats tillräckligt. Hela 68 procent anser att uppmärksamheten har varit för dålig och 22 procent svarar att de inte vet.

Närmare hälften (47 procent) av handlarna tycker att den, ur ett handelsperspektiv, viktigaste frågan att driva för kommande regering är att stoppa den brottslighet som drabbar handeln. En av fyra (25 procent) handlare anser att det är viktigast att överenskommelser om arbetstider inom handeln återfinns i kollektivavtal och inte i lagstiftning. Frågor som handlar om att motverka karteller och prissamverkan eller att avreglera monopolmarknader anses som mindre viktiga bland handlarna.

Vidare fick handlarna svara på vilken valutgång de anser skulle vara bäst för den egna branschen. En mycket klar majoritet av handlarna anser att det skulle vara bäst om Alliansen vinner valet. Endast 1 procent anser att en Rödgrön valseger är att föredra. Drygt en av tio (11 procent) handlare anser att det inte spelar någon roll för den egna branschen vilka som vinner valet.

Mer information

Mer information och analyser av handeln får du av Svensk Handel (www.svenskhandel.se).

Du är välkommen att kontakta Hans Löwlund, chef företagarservice Svensk Handel, eller pressansvarig Lars G Ohlsson för kommentarer, analyser och andra frågor rörande Svensk Handel.

Hans Löwlund, chef företagarservice,
tel. 010-471 86 11, mob. 070-521 82 00
hans.lowlund@svenskhandel.se

Lars G Ohlsson , pressansvarig,
tel. 010-471 86 23, mob. 070-370 27 00
larsg.ohlsson@svenskhandel.se

 

Om Handelsbarometern

Handelsbarometern är Svensk Handels månatligen återkommande indikator för optimismen bland medlemsföretagen. Handelsbarometern ger en inblick i hur branschens företag tror att omsättning och sysselsättning kommer att utvecklas de kommande tre månaderna. Handelsbarometern baseras på en panel av butikschefer/butiksägare inom detaljhandeln. Du hittar rapporten och mer information om Handelsbarometern på www.svenskhandel.se.

Handelsbarometerns Framtidsindikator beräknas som det genomsnittliga nettotalet för fyra frågor som rör butikschefernas framtida förväntningar på försäljning och antalet medarbetare i den egna butiken samt för detaljhandeln i stort under de kommande tre månaderna

Handelsbarometerns Kaxighetsindikator beräknas som nettotalet för en fråga om butikschefernas framtida förväntan om sin egen försäljningsutveckling i förhållande till försäljningsutvecklingen för detaljhandeln i stort.


Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Christian W Jansson och vd Dag Klackenberg.

Lars G. Ohlsson
Pressansvarig Svensk Handel
+46 10 47 18 623, +46 703 70 27 00
larsg.ohlsson@svenskhandel.se