Naturvårdsverket

Svensk kraftsamling på forskning om miljökonsekvenser av klimatförändring

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 11:24 CET

Naturvårdsverket satsar närmare 40 miljoner kronor på ett sexårigt forskningsprogram, CLEO (Climate Change and Environmental Objectives). Forskare från SMHI, SLU och universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i programmet.

Inom programmet ska vetenskapligt underlag tas fram för utvärdering av klimatförändringens inverkan på miljömål. De miljökvalitetsmål som berörs är Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och Giftfri miljö. Från olika utgångspunkt ska programmet titta på kopplingen mellan klimatförändring och långdistanstransport av luftföroreningar samt beskriva synergier och konflikter mellan åtgärdsstrategier för klimat och luftföroreningar.

 Fokus i programmet är att kombinera fältexperiment och utvärdering av miljödata med modellutveckling, och modelltillämpning för att utvärdera hur klimatförändringen kommer att påverka möjligheter att nå miljömålen under olika framtidsscenarier säger John Munthe, programchef på IVL.

Programinnehållet är brett med starka kopplingar till nationella och internationella forskningsaktiviteter om partiklar, spridning/omvandling av luftföroreningar, uttransport av ämnen till vatten och ekosystemprocesser, .

 Vi ser fram emot den nya kunskap och modellutveckling som kan komma fram genom detta stora samarbetsprojekt mellan olika forskningscentra. Det kan ge oss ett bra underlag för kommande utvärderingar av de Svenska miljömålen, säger Ulla Bertills, tf chef  Miljöeffektenheten på Naturvårdsverket.

Samordning av arbetet med klimat och luftföroreningar behövs både nationellt och internationellt.

 Det här programmet är i rätt riktning för att skapa en gemensam utgångspunkt för diskussioner inom arbetet med de nationella miljömålen och flera miljökonventioner och ansluter också i vissa delar till andra pågående forskningsprogram, säger Marianne Lilliesköld, samordnare av forskningsprogram på Naturvårdsverkets forskningssekretariat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Munthe, programchef, IVL, 031-725 62 56, john.munthe@ivl.se
Ulla Bertills, tf chef Miljöeffektenheten Naturvårdsverket, 08-698 15 02, ulla.bertills@naturvardsverket.se
Marianne Lilliesköld, forskningssekreterare Forskningssekretariatet Naturvårdsverket, 08-698 12 69, marianne.lillieskold@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.