Svenska Brukarföreningen

Svenska Brukarföreningen lanserar narkotikaombudsman och antidiskrimineringskampanj för injektionsnarkomaner

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 16:53 CEST

Till den internationella Overdose Awareness Day den 31 augusti 2012 lanserar Svenska Brukarföreningen NarkO (narkotikaombudsmannen) och med den en nationell antidiskrimineringskampanj som i detta skede uppmärksammar speciellt hur människor som injicerar narkotika kränks och diskrimineras i samhället.

I Sverige är det svårt att veta hur stor gruppen av människor som aktivt injicerar narkotika är eftersom aktuella registerundersökningar saknas för att beräkna detta, men en uppskattning tyder på att det kan finnas omkring 10 000 människor som det senaste året injicerat opiater/opioider, och ungefär lika många till beräknas injicera amfetamin. Det finns omkring 4 000 människor som har substitutionsbehandling mot opiatberoende. Många som har injicerat narkotika har smittats med Hepatit C (HCV) och/eller HIV/Aids. 

Människor som använder narkotika är en grupp vars mänskliga rättigheter kränks varierande men genomgående i många länder runt om i världen. Vi dömer formellt sett inte människor till döden i Sverige, utan att jämföra så måste det uppmärksammas att kränkningar också sker i det svenska samhället formellt och informellt.

Ett stort problem är kriminaliseringen av det egna bruket, den politiska signalen att samhället tar avstånd från narkotika, innebär att människor som använder narkotika i praktiken är kriminaliserade. 

Det hävdas gärna att det är bruket som är kriminaliserat inte människorna. Men hur förklarar man då att det är människor som straffas och inte preparatet? Det är i praktiken en lag som avhumaniserar, stigmatiserar och förnekar människors lika mänskliga rättigheter som andra. Det föder ett samhällsklimat där det tycks vara allmänt accepterat att behandla vissa människor sämre och utan att det ifrågasätts.

SBF menar att det är oacceptabelt att ha ett lagrum som gör stigmatisering och diskriminering av en grupp människor legitimt. Det är inte bara oetiskt och orättvist, det har skadliga och alldeles för ofta dödande konsekvenser.

  • Att det är svårt att komma över rena sprutor bidrar till att blodsmittor sprids och att människor dör av sjukdomar det hade varit lätt att skydda sig mot.
  • Att vara i substitutionsbehandling är omgärdat av villkor som inte skulle accepteras av andra patientgrupper, det leder ibland till oacceptabla och ofrivilliga utskrivningar som inte sällan raserar människors tillvaro, kastar ut dem i kriminalitet, och i värsta fall dör som konsekvens.
  • Tvångsåtgärder som LVM (Lagen om Vård av Missbrukare) pekar på ett stigmatiserande och diskriminerande vis ut en grupp människor generellt trots att utgångspunkten för tvångsvård borde vara densamma som för vilken annan människa som helst som befinner sig i svårigheter.
  • Att människor som injicerar narkotika nekas sjukvård med motiveringen att man måste sluta knarka är inte ovanligt, men är onödigt och diskriminerande eftersom det inte alltid är ett medicinskt grundat motiv.

I Sverige finns lagar mot diskriminering och hög grad av medvetenhet att det inte är acceptabelt att människor diskrimineras, men mycket litet intresse att också utsträcka ett sådant skydd att även gälla för människor som använder narkotika.

Injicerar du eller har du injicerat narkotika? Har du eller har du haft substitutionsbehandling? Har du Hepatit C och/eller HIV/Aids? Har du blivit diskriminerad på grund av detta? Gör en anmälan till NarkO.

NarkO syftar till att uppmärksamma diskriminering och övergrepp mot människor som använder narkotika.

NarkO hittar du på www.narkotikaombudsmannen.se  där hittar du också en webbaserad enkät-anmälan om diskriminering.


Kontakt:
info@svenskabrukarforeningen.se
08 20 80 70
www.svenskabrukarforeningen.se

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som består av och stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger. SBF stödjer såväl harm reduction som mänskliga rättigheter.

http://www.svenskabrukarforeningen.se/