Saco

Svenska kollektivavtal kan hantera Lavaldomen

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 13:48 CEST

- Saco värnar mångfalden i det svenska kollektivavtalssystemet. Därför är det positivt att Lavalutredningen gått på samma linje. Det skriver Saco i sitt yttrande över utredningen där man är övervägande positivt till utredningens förslag.

- Kollektivavtalssystemet bygger på viktiga värden som avtalsfrihet, ömsesidighet, ansvarstagande och flexibilitet, värden som utmanats genom Lavaldomen. Glädjande nog har Lavalutredningen förstått att förvalta dessa värden väl, säger Sacos ordförande Anna Ekström.

Särskilt glädjande är att utredningen inte lagt förslag om lagstadgad minimilön. Avtalsfrihet är fortfarande huvudregeln. Utredningens förslag innebär att det är arbetsmarknadens parter som bestämmer löner och andra villkor, dock inom de råmärken som satts av EG-domstolen. Det är också välkommet att utredningen inte föreslår ett system för allmängiltigförklaring av kollektivavtal eller en lösning som innebär att specifika kollektivavtal anvisas eller att vissa kollektivavtal ges företräde.

Saco är däremot kritisk till vissa delar av förslagen.

- Vi har ifrågasatt utredningens syn på vad som kan hänföras till en god arbetsmiljö och vad som ryms i det så kallade utstationeringsdirektivets hårda kärna, säger Sacos chefsjurist Lena Maier Söderberg. Vi menar att alla företag som bedriver verksamhet i Sverige ska följa reglerna om nattarbete och att ett gott försäkringsskydd för arbetsskador som uppkommer på grund av dålig arbetsmiljö ska kunna krävas. Här har utredningen gått längre än vad EG-rätten kräver.

Saco är även kritiskt till utredningens begränsning i rätten att vidta stridsåtgärder i fall där en arbetsgivare kan visa att de anställda har villkor som ligger i nivå med ett tillämpligt branschavtal. Denna lösning innebär ett avsteg från svensk kollektivavtalsmodell, där det i första hand är arbetsmarknadens parter som svarar för kontroll och efterlevnad av löne- och anställningsvillkor. Det finns under alla förhållanden alternativa lösningar som skulle stå i bättre samklang med vårt system, vilket Saco också pekar på.

En särskild fråga som Saco uppmärksammar är att de begränsningar i avtalsautonomi och i stridsrätten som följer av utredningens förslag slår till även när det på en arbetsplats finns utstationerade arbetstagare som är medlemmar i ett svenskt fackförbund. Rätten att tillvarata medlemmars intressen är en grundläggande rättighet som också skyddas av flera internationella konventioner. Den frågan måste tas om hand i det fortsatta lagstiftningsarbetet, menar Saco.

Yttrandet i sin helhet finns på Sacos hemsida, http://www.saco.se">www.saco.se

För ytterligare frågor/kommentarer:
Lena Maier Söderberg, 08-613 48 23, 070-872 21 26,
Anna Ekström, 08-613 48 10, 070-549 35 50.

Saco

Adress: Lilla Nygatan 14, Box 2206,
103 15 Stockholm
Telefon: 08-613 48 00
Epost: kansli@saco.se