Svenska kyrkan

Svenska kyrkan förändrar i Tyskland

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 12:20 CEST

Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet har i dag beslutat om förändringar i enlighet med förslagen i vårens Tysklandsutredning. Bland annat delas Tyskland in i två pastorat, och antalet tjänster (utsända) minskas från nuvarande 10 till 5 – en ekonomisk besparing på ca 2 miljoner kronor. Dessutom föreslår nämnden att kyrkobyggnaden i Hamburg ska avyttras

– Förändringarna är smärtsamma, men nödvändiga, säger Anders Bergkvist, chef för Svenska kyrkan i utlandet. Sedan verksamheten i utlandet startade för ca 300 år sedan har verksamheten kontinuerligt förändrats, och vi behöver ständigt se till att vi använder våra resurser på bästa möjliga sätt.

Hösten 2009 fattade kyrkomötet beslut om besparingar för den nationella nivån för 2011-2012 med 2010 som omställningsår, vilket påverkar även utlandskyrkans verksamhet. En översyn av verksamhetsplatser pågår, och närmast i tur kommer verksamheten i Spanien och England.

Beslut angående Berlin:
1. Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin förblir en församling inom Svenska kyrkan i utlandet, och ingår i det norra pastoratet i Tyskland.

2. Kyrkoherden förblir fortsatt anställd av Svenska kyrkan i utlandet med pastoralt ansvar för norra Tyskland. En komminister anställs av Svenska kyrkan i utlandet med placering i Hamburg.

3. Anslaget för lokalt anställd komminister med pastoralt ansvar för Bayern upphör den 31 oktober 2011.

4. En assistent anställs av Svenska kyrkan i utlandet. Assistenttjänsten med pedagogisk inriktning avslutas den 31 juli 2011 och återbesätts inte. Assistenttjänsten med diakonal inriktning alt. musikalisk inriktning avslutas 31 augusti 2011.

5. Ett anslag på 300 000 SEK per år ges från den 1 augusti 2011 med en 3 % schablonuppräkning per år under en tre års period som stöd till lokalt anställd assistent.

Beslut angående Hamburg:
1. Svenska Gustaf Adolfsförsamlingen i Hamburg förblir en församling inom Svenska kyrkan i utlandet, och ingår i det norra pastoratet i Tyskland. 

2. Kyrkoherdetjänsten i Hamburg omvandlas till en komministertjänst som anställs av Svenska kyrkan i utlandet med placering i Hamburg.

3. Assistenttjänsten avslutas den 31 december 2010 och återbesätts inte. Assistenttjänsten med musikalisk inriktning avslutas den 31 juli 2011och återbesätts inte.

4. Nämnden rekommenderar stiftelsen för Svenska kyrkan i utlandet, som är ägare till fastigheten på Ditmar-Koel-strasse 36 Hamburg, att fastigheten ska avyttras.

5. Ett omställningsbidrag utgår för 2011 på 150 000 SEK och för 2012 på 75 000 SEK för eventuellt hyrd kyrkolokal.

6. Församlingen förstärker sin samverkan med övriga nordiska kyrkor.

Beslut angående Frankfurt:
1. Församlingen i Frankfurt am Main förblir en församling inom Svenska kyrkan i utlandet, och ingår i det södra pastoratet i Tyskland.

2. Kyrkoherden rekryteras och förblir fortsatt anställd av Svenska kyrkan i utlandet med pastoralt ansvar för det södra pastoratet i Tyskland.

3. En assistent anställs av Svenska kyrkan i utlandet. Assistenttjänsten med musikalisk inriktning avslutas den 31 juli 2011 och återbesätts inte.

4. Ett ramanslag på 300 000 SEK per år ges från den 1 augusti 2011 med en 3 % schablonuppräkning per år under en tre års period som stöd till lokalt anställd assistent.

Beslut angående München:
1. Svenska församlingen i Bayern förblir en församling inom Svenska kyrkan i utlandet, och ingår i det södra pastoratet i Tyskland. 

2. Det pastorala ansvaret för församlingen i Bayern har kyrkoherden i Frankfurt am Main.

3. Gudstjänst firas regelbundet, planeras och genomförs i samråd med kyrkoherden i Frankfurt am Main.

4. Den lokalanställde komministern som finansieras med anslaget ”övriga personalkostnader” i Berlin för verksamhet i Bayern upphör den 31 oktober 2011.

5. Ett omställningsbidrag utgår för 2011 på 150 000 SEK och för 2012 på 75 000 SEK.

Bakgrund
Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet beslutade 2009 om en översyn av omfattningen av Svenska kyrkans verksamhet i Tyskland, (2009-02-11 §7). Nämnden beslöt vidare om en precisering av översynen, 2010 - 02-17 § 8, samt att göra en utredning.  Nämnden beslöt också att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta vidare och utifrån egna bedömningar till nämndens sammanträde den 6/10 2010 presentera förslag om förändringar av Svenska kyrkans verksamhet i Tyskland. Gruppen har bestått av Erna Arhag, Per-Henrik Bodin och Kerstin Björk från nämnden och Anders Bergkvist och Pelle Sundelin från kyrkokansliet. Uppdraget att utreda Svenska kyrkan i utlandets verksamhet i Tyskland gavs åt förre kanslichefen för Lunds stift Folke Malmström.

Thomas Ekelund, pressekreterare, tfn: 018-16 96 93, 0730-23 32 71, e-post: thomas.ekelund@svenskakyrkan.se
Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75
Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se