Ratio

Svenska modellen 4.0

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 15:49 CEST

Med reformagendan Svenska modellen 4.0 vill Ratioakademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur den svenska modellen kan uppgraderas. 22 konkreta reformförslag presenteras av viktiga företagsledare. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.

Sverige är ett land med goda förutsättningar för företagande, till stor del tack vare de reformer som genomfördes redan på 1990-talet. De senaste åren har emellertid den positiva utvecklingen gått i stå och det finns tecken på en trendmässig försämring av företagandets villkor. Dessutom finns en uppenbar oförmåga att reformera ett antal kritiska områden.

Ratioakademiens reformagenda, Svenska modellen 4.0, vill stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för välfärd, sysselsättning, integration och tillväxt. Entreprenörskap och företagande är avgörande drivkrafter för detta.

Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.

Den svenska modellen behöver uppgraderas så att företagande och marknader ges större möjligheter att omvandla samhällsutmaningarna till tillväxtskapande möjligheter, ökad välfärd och ett bättre samhälle.

Sveriges befolkning växer starkt, vi studerar och lever allt längre, samtidigt som allt färre levnadsår ägnas åt arbetslivet. Teknikutveckling och globalisering skapar snabba förändringar på alla samhällsområden. Miljö- och klimatutmaningarna kräver nya lösningar.

Forskningsinstitutet Ratio har tagit fram ett forskningsbaserat faktaunderlag till de reformförslag som diskuterats inom akademien. Akademien ställer sig bakom agendan i dess helhet, även om enskilda ledamöter kan ha avvikande åsikt gällande enskildheter i förslagen.

Vårt fokus är fyra områden som alla direkt eller indirekt berör den svenska modellen:

1. Företagens kompetensförsörjning

Kunskaper och färdigheter är våra viktigaste tillgångar. Dessvärre finns stora brister i svensk kompetensförsörjning. Enligt en rad undersökningar är kompetensbrist det största tillväxthindret för svenska företag.

Våra förslag:

1. Starta nya fristående lärarhögskolor som kan höja lärarnas status och öka kunskapen kring näringsliv och företagande.

2. Tydliggör och följ upp kvalitets-, effektivitets- och relevanskrav i all utbildning. Inrätta näringslivsråd vid universitet och högskolor.

3. Premiera yrkesutbildning och inför praktik i all utbildning.

4. Ge arbetstillstånd och uppehållstillstånd till högutbildade med validerade kunskaper. Låt nyanlända praktisera på riktiga arbetsplatser.

5. Avskaffa hyresreglering, bruksvärdesystem och reavinstskatt på bostäder.

6. Gör dagens statliga universitet till stiftelser. Öppna för privata universitet som delfinansieras via terminsavgifter, privata donationer och forskningsanslag.

7. Inför skatteincitament och moderniserad redovisning för att stimulera ökad företagsfinansierad utbildning och livslångt lärande.

2. Arbetsmarknadens flexibilitet

Arbetsmarknaden är den viktigaste marknaden i en kunskapsbaserad ekonomi men utmärks dessvärre av en uppenbar reformoförmåga. Många av de problem som identifierades redan på 1970- och 1980-talen kvarstår.

Våra förslag:

8. Förenkla eller slå ihop kollektivavtalen så att lönesättningen kan ske företagsnära.

9. Inför en proportionalitetsprincip i konfliktreglerna.

10. Prioritera ungas och nyanländas anställning genom lägre ingångslöner.

11. Reformera LAS, särskilt turordningsreglerna.

12. Se över företagens sjuklöneansvar, inför ett tak för sjuklönen likt det för sjukpenningen och avskaffa skillnaden i sjuklön och sjukpenning för företagare.

3. Skatter för företagande och individer

Skatter är nödvändiga för att stat och kommun ska kunna finansiera gemensamma samhällsuppgifter. Samtidigt är det viktigt att skatterna inte blockerar marknadsekonomins dynamik. Här avviker Sverige från omvärlden.

Våra förslag:

13. Sänk det totala skattetrycket genom minskade offentliga utgifter och ökad egenfinansiering. 35 procent av BNP är ett rimligt mål.

14. Gör skattesystemet enklare, effektivare och rättvisare genom proportionell skatt på arbete, d.v.s. avskaffad värnskatt och statlig inkomstskatt.

15. Gör skattesystemet mer transparent genom en tydligare redovisning av indirekt arbetsbeskattning.

16. Ge nya företag frihet från arbetsgivaravgifter i fem år.

17. Beskatta personaloptioner som kapitalinkomst från inlösningsdagen. Ge inhemska ägare samma förutsättningar som utländska. Tillse att skatt på aktiva placeringar aldrig är högre än på passiva.

18. Utvidga RUT till nya områden eller sänk momsen på tjänster generellt.

19. Avskaffa samtliga selektiva företagsstöd.

4. Företagandets samhällsroll

Sveriges välstånd och långsiktiga välfärd är helt beroende av villkoren för att starta, driva och expandera företag. Därför måste synen på företagandets och marknadsekonomins betydelse för samhällsutvecklingen förändras.

Våra förslag:

20. Stärk rättsstaten, näringsfriheten och äganderätten. Ersätt Lagrådet med en författningsdomstol. Ge Regelrådet en starkare ställning när det gäller konsekvensanalyser av nya lagar och regler.

21. Bejaka vinstdrivande, ideella och kommunala huvudmän inom vård, skola och omsorg. Ha ett entydigt kvalitetsfokus vid all välfärdsproduktion. Slopa landstingens monopol och finansiera privat välfärdsproduktion genom försäkringar och tilläggstjänster.

22. Skapa en marknadsdriven och teknikneutral hållbar utveckling genom utvecklade äganderätter och åtgärder som stimulerar innovationer och effektivt resursutnyttjande.

Ratioakademien vill genom våra 22 reformförslag, Svenska modellen 4.0, bidra till en bredare syn på ett inkluderande och konkurrenskraftigt Sverige, där entreprenörers, företags och marknaders potential tillvaratas.

Förslagen är ännu varken heltäckande eller färdigutvecklade. Fler behöver bidra, utifrån flera perspektiv. För utförliga förslag, bakgrundsanalys och referenser, se http://ratio.se/app/uploads/2016/05/svenska-modellen-fyra-punkt-noll.pdf

Vi är övertygande om att dagens stora samhällsutmaningar inte kan lösas utan att företagandet ges väsentligt bättre villkor. Sverige har utomordentliga förutsättningar att lyckas förnya den svenska modellen.

Björn Wahlroos, preses för Ratioakademien, styrelseordförande Nordea

Anastasia Georgiadou, VD Alminia AB

Charlotte Bohman, VD C & A Bohman Invest AB

Fredrik Spendrup, VD Spendrups Bryggeri AB

Mariana Burenstam Linder, VD Burenstam & Partners

Peje Emilsson, VD Magnora

Rune Andersson, Ägare Mellby Gård AB

Ulf Dinkelspiel, Ambassadör, E Öhman J:or AB

Nils Karlson, VD Ratio – Näringslivets forskningsinstitut

Ratioakademien

Ratioakademien startade hösten 2015 och består av företagare och företagsledare från ett brett spektrum av branscher med erfarenhet från stora och små, noterade och onoterade, unga och mogna, företag från olika delar av Sverige.

Akademien utgör ett kvalificerat forum för att föra formativa samtal om hur företagandets villkor ska kunna utvecklas och förbättras, utifrån ett marknadsekonomiskt tillväxtperspektiv. Akademien står fri från organiserade intressen.

Ratio är ett självständigt forskningsinstitut med uppgift att utveckla och sprida ny kunskap om:

- Entreprenörskap, marknadsekonomi och tillväxt 

- Företagandets villkor - lagar, regler och värderingar 

- Hur politisk förändring kommer till stånd 

Fokus ligger på tvärvetenskaplig forskning om svensk ekonomi, med tydlig internationell koppling. 
För mer information gå till www.ratio.se