Tandem, Kulturfonden för Sverige och Finland

Svenska regeringen ger stöd till projektet Finska nu

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 12:41 CET

Den svenska regeringen har beslutat att bevilja 1 miljon kronor per år under 2012-2014 till projektet Finska nu. Projektet drivs av Tandem som är ett projektkontor inom ramen för Kulturfonden för Sverige och Finland. 

Syftet med projektet Finska nu är att stärka användningen och skapa ett ökat intresse för det finska språket i Sverige. Finska nu består av tre delprojekt, vars huvudprojekt riktar sig till förskolebarn. Finska nu vill bidra till att minoritetsspråklagen levandegörs och synliggörs.

Huvudverksamheten inom Finska nu bygger på att sverigefinska skådespelare uppträder med tvåspråkiga teaterföreställningar på svenska förskolor i de 32 kommuner som idag ingår i det finska förvaltningsområdet. Barnen inkluderas i föreställningarna och får genom sånger och rörelser lära sig enkla fraser och ord.  Allt sker på båda språken för att inte utestänga de barn som inte pratar finska. 

- Om det finska språket skall hållas levande i framtiden i Sverige är det helt avgörande att de sverigefinnar som nu är småbarnsföräldrar på ett enkelt sätt kan få ta del av finskspråkig verksamhet för deras barn. Det gäller inte minst de sverigefinska föräldrar som inte själva pratar finska hemma, men som nu vill att deras barn skall bli tvåspråkiga. Samtidigt är det lika viktigt att det svenska samhället i övrigt, såväl institutioner som enskilda medborgare, förstår varför finskan har en särställning som minoritetsspråk och varför det är viktigt att stimulera barns flerspråkighet. Kring denna växelverkan mellan behov och förståelse kommer Finska nu att bygga sin verksamhet, säger Mats Wallenius, direktör för Kulturfonden för Sverige och Finland.

Inom projektet ses barnen, föräldrarna och förskolepedagogerna som en samverkande enhet. Besöksverksamheten kompletteras därför med aktiviteter för de olika målgrupperna: barnen får ta del av språkövningar, föräldrarna får möjlighet att ta upp sina historiska ”rötter” och fundera på hur det finska språket ska vidareföras eller återupprättas i familjen och pedagogerna får ökad kompetens i hur man kan stimulera barn att lära sig flera språk. För att optimera besöksverksamheten kommer även kommunerna att erbjudas möjligheten att boka in skådespelarna för aktiviteter på andra kommunala institutioner, exempelvis på finskspråkiga avdelningar på äldreboenden.

- Vi är verkligen glada över att den svenska regeringen har tagit detta beslut. Under utvecklingsarbetet med projektet har vi fått bekräftat att det finns ett stort behov och intresse för projektet, så det känns oerhört bra att äntligen få sätta igång verksamheten. Genom Finska nu vill vi lyfta fram lyckade satsningar och konkreta exempel på hur minoritetsspråklagen kan förverkligas, säger Jessica Melin Hirschfeldt, projektkoordinator för Tandem.  

För att få en bredd i verksamheten inkluderas även ytterligare två delprojekt i Finska nu, dels ett webbaserat språkverktyg för finska och dels en webbportal med sverigefinsk/finländsk ungdomskultur som kommer att drivas av den tvåspråkiga kulturtidskriften Sheriffi.

Sedan fyra år finns ett liknande projekt i Finland, Svenska nu, som stöds av både den finländska och den svenska staten. Verksamheten, vars mål är att höja motivationen och öka språkanvändningen av det svenska språket, har redan nått hundratusentals finska skolelever.

Kommentar om stödet från utbildningsminister Jan Björklund i Uutiset: http://svtplay.se/v/2617129/uutiset/24_11

För mer information om Finska nu se: www.projekttandem.se
Fonddirektör Mats Wallenius, mats@norden.se, 0703 61 14 08
Projektkoordinator Jessica Melin Hirschfeldt, jessica.melin@norden.se, 0767 66 50 19

För att ta tillvara på det intresse som Märkesåret 1809 har skapat och de projekt som initierats har Kulturfonden upprättat ett särskilt projektkontor i Sverige, Tandem. Dess samlade verksamhet skall ses som en uppföljning och konsolidering av de resultat som uppnåtts under Märkesåret 1809.

www.projekttandem.se