Utbildningsdepartementet

Svenska skolan inte jämställd

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 10:50 CESTMycket arbete återstår innan den svenska skolan är jämställd. Varken grundskolan och gymnasieskolan klarar idag sitt jämställdhetsuppdrag. Det konstaterar DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan, som idag överlämnar sitt delbetänkande till utbildningsminister Jan Björklund.

- Trots att jämställdheten har ingått i skolans uppdrag i 40 år, så finns det fortfarande brister, säger delegationens ordförande Anna Ekström. Bland annat visar delegationens betänkande att det förekommer att flickor och pojkar bedöms och behandlas på olika sätt i skolan, på grund av vuxnas traditionella syn på hur flickor och pojkar är och bör vara.

- Alla elever har rätt till en likvärdig skola. Alla elever måste få lära sig så mycket som möjligt och utveckla sin fulla potential i sin egen takt, utan att begränsas av traditionella könsroller, säger Anna Ekström. Samtidigt måste skolans personal vara medveten om och uppmärksam på att vuxna ofta har skilda förväntningarna på flickor och pojkar.

- Att slentrianmässigt utgå ifrån att "behandla alla individer lika" kan vara uttryck för en brist på kunskap om de genusstrukturer som begränsar livsvalen för flickor och pojkar, säger Anna Ekström.

Flickor upplever stress i högre grad i skolan, medan pojkar anstränger sig mindre och får sämre betyg. Pojkarna får talutrymme och uppmärksamhet i högre grad, och står i större utsträckning för ordningsproblemen i skolan. Programvalen till gymnasiet är väldigt könsstereotypa.

I genomsnitt har flickor 10 % bättre betyg än flickor, en skillnad som varit konstant åtminstone under 20 års tid. Flickor har bättre betyg i alla ämnen utom idrott och hälsa. Pojkar hoppar också av gymnasieskolan oftare än flickor, och lämnar oftare skolan utan fullständiga betyg.

- Det här har naturligtvis stor inverkan på elevernas framtid. Det är inte alls bra att pojkarnas relativt sett sämre prestationer diskuteras så lite. Skolan måste bland annat bli bättre på att uppmärksamma konsekvenserna av pojkarnas senare biologiska mognad, menar Anna Ekström.

Slutbetänkandet ska redovisas hösten 2010 med konkreta åtgärdsförslag.

Läs mer om delegationens arbete på www.jamstalldhetiskolan.seKontakt:
Anna Ekström
070-549 35 50
OrdförandeUlf Andersson
08- 405 27 92
070-246 74 30
Sekreterare

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Direktiv för Delegationen för jämställdhet i skolan (http://www.regeringen.se/sb/d/10007/a/107667)