Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, juni 2014

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 14:52 CEST

Positiva signaler från teknikkonsult- och arkitektbranschen

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar om en fortsatt förbättring av orderläget. Samtliga branschsektorer – teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretag – rapporterar om förbättrat orderläge i majmätningen. Orderingången från den inhemska tillverkningsindustrin förbättras långsamt. Däremot går det trögare för exportindustrins orderingång. Detta är faktorer som påverkar industrikonsulternas utveckling. Sett till hur de svarat i enkäten ser det ändå ut som att utvecklingen går år rätt håll, orderingången ökar och prisnivåerna likaså. För den bygg- och anläggningsorienterade delen av branschen, arkitekter och teknikkonsulter, ser utvecklingen ännu mer positiv ut. Utmaningarna är desamma som tidigare. Bristen på kompetens riskerar att skapa flaskhalsar och den svaga prisutvecklingen tär på företagens lönsamhet.

Utvecklingen av världsekonomin går långsamt framåt, men det har ännu inte resulterat i att exportorderingången ökat. Däremot ökar den inhemska efterfrågan från industrin. Detta är goda nyheter för industrikonsulterna, som också rapporterar om ökande orderingång. Optimismen bland de medverkande industrikonsulterna i den här undersökningen är påtaglig, nästan alla förväntar sig en fortsatt tilltagande orderingång framöver. Prisutvecklingen går åt rätt håll. Genomsnittsarvodena ökar, om än långsamt. Inte minst om man jämför med kostnadsökningarna. På kort sikt kan lönsamheten komma att förbättras en aning igen, efter att försämrats under 2013, tack vare större ordervolymer och högre debiteringsgrader. Dock måste priserna öka för att lönsamheten ska kunna behållas eller förbättras.

För arkitekt- och teknikkonsultföretag ser utvecklingen mycket positiv ut, åtminstone sett till ordervolymer. Bostadsbyggandet fick ordentlig fart under 2013 och fortsätter att öka. Även uppdragen avseende övriga lokaler väntas vända upp igen. Samtidigt kommer stora planerade investeringar på infrastruktur- och anläggningssektorn att generera uppdrag under många år framöver. Så det ser ut som att den byggorienterade delen av branschen går mot hektiska tider. Det som oroar är den svaga prisutvecklingen på, framförallt, infrastruktursektorn. Prispressen i offentliga upphandlingar blir allt större och genomsnittsarvodena ligger på 90-talsnivåer. Rekryteringsbehovet fortsätter att öka. Bland teknikkonsult- och industrikonsultföretagen signalerar nästan alla att de behöver rekrytera. Även arkitektföretagens rekryteringsbehov ökar, i takt med att orderböckerna fylls på. Bristen på tillgängliga ingenjörer riskerar nu att skapa flaskhalsar i kapaciteten samt öka konkurrensen om den tillgängliga kompetensen. Detta innebär också att lönerna riskerar att drivas upp.

Bild: Orderstocksindex visar företagens orderläge vid mättidpunkten.

Kontakt:
David Cramér, branschanalytiker, tel/mobil 08 - 762 67 02
Anders Persson, tf vd, tel/mobil 08 - 762 69 17

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 715 företag med cirka 35.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se