Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, mars 2014

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2014 07:00 CET

Positiva signaler från teknikkonsulter och arkitekter

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar om en fortsatt förbättring av orderläget. Samtliga branschsektorer – teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretag – rapporterar om förbättrat orderläge i januarimätningen. Optimismen kring den fortsatta orderutvecklingen är också fortsatt utbredd. Man väntar sig ökande orderingång för nästan samtliga delsektorer och kundsegment. Byggsektorn har fått fart i seglen, till stor del tack vare ökande investeringar i bostadsbyggandet. Den för industrikonsulterna viktiga tillverknings- och exportindustrin rapporterar om en svagt ökande orderingång. Den generella återhämtningen för tillverkningsindustrins exportefterfrågan väntas ske långsamt över en längre tid. Även om man utgår från låga nivåer och väntar en långsam återhämtning är trenden ändå positiv. De stora utmaningarna ligger i den dåliga prisutvecklingen samt kompetensbristen. 


Byggsektorn i Sverige har fått fart och bygginvesteringarna väntas öka under 2014, efter att marginellt ha minskat under 2013. Det är framförallt bostadsinvesteringarna som ökar, en utveckling som inleddes under 2013 och väntas fortsätta under 2014 för att sedan plana ut och kanske avta en aning igen från 2015. Infrastrukturinvesteringarna minskade under 2013, men ökar igen från och med 2014. Detta innebär ökande orderingång för teknikkonsulterna inom bygg och anläggning redan i år. I takt med förbättringarna på marknaden ökar också rekryteringsbehovet för merparten av företagen. Detta leder till utbredd konkurrens om den tillgängliga kompetensen och stor personalomsättning när företagen rekryterar från varandra. Detta driver i sin tur upp lönekostnaderna. Kompetensförsörjningen är en av branschens största utmaningar idag och framöver.

Den andra stora utmaningen är lönsamheten. Prispressen är utbredd på nästan samtliga delsektorer och den ökar i och med ökad konkurrens från multinationella organisationer. För att branschen ska kunna utvecklas och vara fortsatt innovativ är det viktigt att lönsamheten kan behållas, vilket kräver att prisutvecklingen förbättras framöver.

Nedan visas en tabell över investeringarna i sektorn samt diagram över förväntningar på orderlägets utveckling, orderstocksindex samt förväntningarna på personalstyrkans utveckling.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 715 företag med cirka 35.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se