Svenska Vård

Svenska Vård och Företagarna samverkar kring Etisk plattform vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 12:44 CET

Svenska Vård kommer i samverkan med Företagarna att ingå i styrgruppen för Etisk plattform vård och omsorg. Vi har gemensamt verkat för att utförare ska medverka i diskussionerna och får nu möjligheten att bidra med våra synpunkter och erfarenheter. Patrik Ulander, förbundssekreterare Svenska Vård, blir representant för organisationerna. Henrik Sjöholm, chef politik, analys och opinion, är kontakt hos Företagarna.

Regeringen vill öka invånarnas möjlighet till god insyn i vårdens och omsorgens kvalitet genom en etisk plattform för alla vård- och omsorgsgivare som får del av offentlig finansiering. Målsättningen är att alla utförare - oavsett driftsform - ska kunna jämföras öppet avseende kvalitet, anställningsvillkor och ekonomi.

Vårdvalssamordnaren Roger Molin har fått i uppdrag att ta fram en etisk plattform i bred dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, de branschorganisationer som organiserar de privata vårdgivarna, samt fackliga organisationer.

Plattformen kommer att innehålla riktlinjer som alla vård- och omsorgsgivare som finansieras med offentliga medel bör följa. Ambitionen är att en överenskommelse om en etisk plattform ska finnas på plats under 2013. Anders Åhlund på Socialdepartementet är projektledare.

Mer information finns i bifogade länkar:

http://www.regeringen.se/sb/d/14830/a/202544

http://www.regeringen.se/sb/d/15515/a/202289


Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, omsorg och behandling.