Svensk Energi

Svenskarna tror på mer el i samhället och mindre för egen del

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 13:45 CEST

Hushållen tror på ökad elanvändning för samhället, men planerar att minska sin egen användning. Det visar Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer som publiceras idag. Resultatet visar på en stor tilltro till en fortsatt elektrifiering av samhället kombinerat med en medvetenhet om att det egna beteendet spelar roll.

Svenska folket tror att samhällets elanvändning kommer att öka de kommande fem åren. Däremot är det fler som tror att deras egen elanvändning kommer att minska, än de som tror på en ökning. Nio procent fler tror på minskad egen användning snarare än en ökad.

– Det här visar på en nykter bild av elanvändningen. Våra kunder är medvetna om att de använder el mer och mer samtidigt som de har en ambition att använda den så effektivt som möjligt. Det är en bra utveckling. Det visar att det nu finns en mognad för att ta emot budskap om vad utrustning som går på el kostar att använda, och att bygga upp en kunskap som gör att man börjar använda elen medvetet där den gör störst nytta och till det man faktiskt uppskattar, säger Malin Thorsén, projektledare för Ladda Sverige på Svensk Energi.

Svaren skiljer sig åt beroende på boendeform. Av dem som bor i lägenhet är det ungefär lika många som tror på ökad elanvändning som på minskad. Av dem som bor i radhus och villor är det en högre andel som tror att de kommer att sänka sin elanvändning än som tror att de ska öka den. Sannolikt kan skillnaden förklaras av att villa- och radhusboende har större möjlighet och därmed större ambition att påverka sin elanvändning.

Det finns också tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper. Unga tror i högre utsträckning än äldre på en ökad elanvändning för det egna hushållet. Det kan förklaras av att unga är den generation som planerar att flytta till ett större boende och köpa fler elektroniska prylar under den kommande perioden.

Ambitionerna får stöd i statistiken
Ambitionerna som syns i mätningen får också stöd i de senaste årens statistik över hur elanvändningen i hushållen har utvecklats i Sverige. Jämfört med 2006 använder småhusägare idag 12,3 procent mindre el, vilket motsvarar 2400 kWh per år. Under samma period har de som bor i lägenhet och använder mer än 5 000 kWh per år ökat sin elanvändning med 3 procent, vilket motsvarar 300 kWh per år.

Om Elmätaren
Elmätaren är elbranschens konsumentbarometer, som kommer ut fyra gånger om året. Undersökningen genomfördes av United Minds i maj 2013. Svarsinsamlingen skedde genom digitala enkäter som distribuerades enligt riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Totalt deltog 2012 personer i åldrarna 18 år och äldre.

Länk till hela undersökningen här

Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se.
Kontaktperson Malin Thorsén malin.thorsen@svenskenergi.se, tel 08-677 26 94