Svenskt Marintekniskt Forum

SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM EN DEL AV RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN, RISE

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2017 10:44 CEST

Sedan 1 september är Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF) en del av RISE inom divisionen Safety & Transport. Föreningens medlemmar organiseras i ett medlemsnätverk och personalen, nu anställd av RISE, kommer fortsatt att arbeta med SMTF som varumärke och med en medlemsutsedd styrgrupp som ansvarar för den långsiktiga verksamhetsutvecklingen.

– Den resursförstärkning som sker genom samordningen med RISE hoppas vi skall bidra till större möjligheter att stödja behovsdriven utveckling inom den marintekniska näringen säger SMTF:s nye verksamhetsansvarige Fredrik von Elern. ”Den dagliga verksamheten kommer fortsatt att ha stort fokus på konkurrenskraften bland medlemmarna, genom att vara en röst i offentliga sammanhang, anordna seminarier, frukostmöten och gemensamma mässmontrar som medlemmarna prioriterar. Det här upplägget ger också möjlighet att bygga ut verksamheten i landet och Region Skåne har redan förstärkts med en verksamhetsansvarig, Andreas Bach.”

Sammanslagningen ger dessutom kraft till den strategiska utbyggnaden av det maritima området inom RISE som nu pågår. – Den här lösningen ger oss större möjligheter att överbrygga glappet mellan de marknadsnära behoven och tillämpad forskning och innovation som är vårt kompetensområde. Närheten till industri och övrigt näringsliv är av största betydelse för att vi skall kunna utföra den uppgiften vi har, att stödja näringslivets konkurrenskraft och förnyelse och inte minst vidareutveckla stödet till små- och medelstora företag.” säger Tommy Hertzberg, enhetschef på RISE Safety & Transport.

SMTF flyttar sitt huvudkontor från Uddevalla till Göteborg men kommer fortsatt att finnas närvarande i Högskolecentrum Bohusläns lokaler i Uddevalla. Verksamheten i Skåne kommer att utgå från Lund men med fokus på marinteknisk utveckling i nära kontakt med medlemmar och intressenter där de finns i sin dagliga verksamhet. Genom RISE organisation med kontor och verksamhet i hela landet finns möjlighet att nå gamla och nya medlemmar i hela landet. Mer information finns på www.smtf.se

Svenskt Marintekniskt Forum grundades 2007 som en ideell förening med syfte att företräda den marintekniska branschen. Föreningen har samlat 100-talet medlemmar verksamma inom sjöfart, offshore och fritidsbåtssektorn. SMTF bedriver affärsnära verksamhet i samarbete med medlemsföretagen men deltar också i nationella och internationella utvecklingsprojekt inom främst marin teknik.Några exempel på aktiviteter är det pågående GreenPilotprojektet där en av Sjöfartsverkets lotsbåtar konverterats till metanoldrift samt regelbundna företagsträffar för medlemsföretagen.

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges största forskningsinstitut som bildades 1 jan 2017 genom en sammanslagning av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), institutet för it och kommunikationsforskning (Swedish ICT) och institutet för skog och bioekonomi (Innventia). RISE har 2 200 anställda och erbjuder genom sina sex divisioner en bred kompetens inom teknik, samhällsbyggnad och life science. Huvudman är svenska staten. RISE huvudkontor finns i Göteborg.

Under hösten 2016 presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen för 2017–2020 ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. I propositionen aviseras att RISE uppdrag ska utvecklas. Bland annat ska den svenska institutssektorn bli mer sammanhållen. I propositionen förespråkas också en fortsatt stärkning av RISE roll som utvecklare av test- och demonstrationsmiljöer samt en ökad samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor. RISE ska också fortsätta att utveckla spetskompetens inom strategiskt viktiga områden för industrins omvandling samt vidareutveckla stödet till små- och medelstora företag. Se www.ri.se för mer information om RISE.


För mer information kontakta Fredrik von Elern, SMTF tel. 010 – 516 62 62 eller Kerstin Hindrum, RISE tel. 010 – 51665 86.

Svenskt Marintekniskt Forum har funnits sedan 2007 då branschen identifierade ett behov av att samla det svenska maritima klustret. Vi är ett medlems- och samverkansnätverk vars basverksamhet delfinansieras av Västra Götalandsregionen och Region Skåne och medlemsavgifter. Den 1 september 2017 blev SMTF en del av Safety & Transportdivisionen inom Research Institutes of Sweden, RISE, som också delfinansierar verksamheten. Sammanslagningen med RISE ger ökade möjligheter att utöka nätverket, stötta företagen och involvera dem i tekniska utvecklingsprojekt. Huvudkontoret finns i Göteborg och Skånekontoret i Lund.

Vårt uppdrag är att företräda den maritima branschen och att visa hur viktig den är i svenskt näringsliv. Vi representerar branschen och industrin i olika sammanhang och säkerställer att det som diskuteras på högre nivå kommer företagen till gagn. SMTF strävar också efter en ökad samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare inom det maritima klustret.