Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv säger nej till förslaget om schablonbeskattning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 09:09 CET

I Finansdepartementets PM ”Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring” föreslås en ny schablonbeskattad sparform. Svenskt Näringsliv avstyrker i sitt remissvar förslaget och föreslår istället att kapitalinkomstskatten sänks samt att beskattning vid försäljning av värdepapper förenklas.

En schablonbeskattning baserad på förmögenhetens storlek och inte på den faktiska avkastningen innebär de facto en ny förmögenhetsskatt. Sverige behöver generella åtgärder för att främja långsiktigt sparande och investeringar, inte särskilda sparformer som öppnar för införandet av nya skadliga skatter, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Förslaget är att investeringssparkontot ska vara frivilligt och endast omfatta börsaktier, fondandelar och kontanter, men det innebär också etablerandet av ett system för förmögenhetsbeskattning som lätt kan komma att utökas och modifieras. Denna metod är något som nyligen lyfts fram av social­demokraternas kriskommission som ett sätt att löpande beskatta hushållens förmögenheter, inklusive fastigheter.


I stället för detta förslag behövs en sänkt kapitalinkomstskatt och ett höjt schablonanskaffningsvärde för aktier, säger Krister Andersson.

Den svenska kapitalinkomstskatten är hög. En kartläggning av kapitalbeskattningen i 34 länder utförd av International Bureau of Fiscal Documentation visar att den genomsnittliga skattesatsen i våra konkurrentländer ligger kring 17 procent, att jämföras med 30 procent i Sverige.

En höjning av schablonanskaffningsvärdet för aktier från dagens 20 procent till 50 procent av försäljningspriset skulle innebära stora förenklingar vid beskattning av värdepappers­försäljningar - inte bara för nytt, utan även för befintligt sparande.


Sammantaget skulle detta främja långsiktigt sparande och investeringar, minska inlåsning, skapa mindre orättvisa mellan lånat och eget kapital samt mellan direkt och indirekt ägande. Det skulle dessutom medföra betydande förenklingsvinster. Effekter som skulle vara starkt positiva för samhällsekonomin, avslutar Krister Andersson.

För ytterlilgare information kontakta:
Kirsten Åkerman 08-553 43 001

Svenskt Näringsliv samlar 49 medlemsorganisationer och 60 000 företag med 1,6 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.