Statistiska centralbyrån, SCB

Svenskt portföljinnehav 2009: Stor värdeökning i utländska aktier och fonder

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 09:37 CEST

Utländska portföljinvesteringar uppgick vid utgången av 2009 till 2 958 miljarder kronor. Jämfört med föregående år motsvarar det en ökning på 407 miljarder kronor eller 16 procent. Uppgången beror främst på värdeökningar i aktier och fondandelar.

Portföljinvesteringar består av aktier, fondandelar och räntebärande värdepapper. Under 2009 ökade svenskarnas utländska portföljinvesteringar med 16 procent, vilket kan jämföras med föregående år då det istället minskade med 18 procent. Den främsta orsaken är ett ökat värde i svenskarnas aktie- och fondinnehav som steg med 31 procent under 2009. Denna ökning förklaras framförallt av den allmänna börsuppgången runt om i världen. Svenskars innehav i räntebärande värdepapper minskade istället marginellt vilket bland annat  beror på en stärkt kronkurs.

Innehav av fonder i Luxemburg ökade

Liksom tidigare år utgör USA, Luxemburg och Storbritannien de länder som svenskar placerar mest i. I dessa tre länder ökade placeringarna framförallt i Luxemburg, med 36 procent. Orsaken är främst ett ökat innehav i utländska fondandelar som är registrerade i landet.

Sektorn övriga finansinstitut som i första hand omfattas av försäkrings- och fondbolag utgör även detta år de största innehavarna av utländska portföljinvesteringar. Det är framförallt innehav av aktier och fondandelar som domineras av sektorn. Innehav av räntebärande värdepapper utgörs istället främst av banker och bostadsinstitut.

Under 2009 ökade även placeringarna i penningmarknadsinstrument utgivna av utländska stater. Vid utgången av 2009 utgjorde det svenska innehavet i dessa värdepapper 21 miljarder kronor, år 2008 var motsvarande belopp 9 miljarder kronor. Banker och bostadsinstitut var de största innehavarna då deras ägarandel uppgick till 67 procent.

Definitioner och förklaringar

Denna studie är en del i IMF:s årliga internationella undersökning och mäter det svenska innehavet av utländska portföljtillgångar beträffande både utländska aktier och räntebärande värdepapper. Den internationella undersökningen har sammanlagt genomförts nio gånger och Sverige har deltagit vid varje tillfälle.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Svenskt portföljinnehav 2009.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Producent

SCB, Enheten för Betalningsbalans och Finansmarknad
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Kristina Holmberg
Tfn 08-506 941 64
Jon Smedsaas
Tfn 08-506-947 08
E-post fornamn.efternamn@scb.se