Utrikesdepartementet

Sverige avvecklar en ambassad och fyra generalkonsulat

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 11:36 CEST

Regeringen har i dag beslutat att avveckla Sveriges ambassad i Colombo och generalkonsulaten i Kaliningrad, Kanton, Los Angeles och New York.

Åtgärderna är nödvändiga för att UD:s budget ska komma i balans och anpassas till tilldelade anslag. Utrikesförvaltningen förändras med omvärlden och sedan 1990 har Sverige öppnat 30 och stängt 43 ambassader och konsulat.

- När jag tillträdde som utrikesminister hösten 2006 hade UD ett underskott på drygt 50 miljoner kronor. Underskottet var upparbetat sedan flera år och den tidigare regeringen upprätthöll en verksamhet som inte var finansierad. Att rulla ett så stort underskott framför sig är naturligtvis ohållbart. Inom ramen för existerande budgetramar ska vi se till att vi har en effektiv och professionell utrikesförvaltning. Med förändringarna kommer vi att uppnå ekonomisk balans samtidigt som arbetsformerna förnyas, säger utrikesminister Carl Bildt.

Utöver förändringar i utlandsorganisationen ska antalet tjänstgörande minska med 100 personer under perioden 2008 - 2010 och utrikesförvaltningens fastighetskostnader sänkas med 50 miljoner kronor.

Under mandatperioden har vi uppgraderat närvaron i vårt östra grannskap och i det konfliktområde som sträcker sig från Pakistan till länderna kring Afrikas horn. Regeringen har sedan 2006 öppnat nya ambassader i Minsk, Kabul och Khartoum samt återetablerat ambassaden i Bagdad. Vi har numera också diplomatisk närvaro i Tbilisi och Chisinau. Utöver detta har NATO-delegationen omvandlats till en självständig myndighet.

Ambassaden i Colombo
Nedläggningen av ambassaden i Colombo ska vara genomförd senast den 31 mars 2010. I samband med regeringens översyn av biståndet under 2007 beslutades att Sveriges bilaterala bistånd till Sri Lanka ska upphöra. Ingångna avtal på biståndsområdet kommer att fullföljas. Målsättningen är att kunna öppna ett honorärkonsulat, som i samverkan med ambassaden i New Dehli kan ge service till svenska medborgare och företag. Viseringsverksamheten kommer att hanteras inom ramen för Schengensamarbetet.

Generalkonsulatet i Kaliningrad
Nedläggningen av generalkonsulatet i Kaliningrad ska vara genomförd senast den 31 oktober 2009. Möjligheterna till bibehållen svensk närvaro undersöks. Viseringsverksamheten kommer att hanteras inom ramen för Schengensamarbetet.

Generalkonsulatet i Kanton
Nedläggningen av generalkonsulatet i Kanton ska vara genomförd senast den 30 november 2009. Ambitionen är att ansvaret för Sveriges relationer med södra Kina liksom den konsulära verksamheten överförs till ambassaden i Peking. Viseringsverksamheten kommer att hanteras inom ramen för Schengensamarbetet.

Generalkonsulatet i Los Angeles
Nedläggningen av generalkonsulatet i Los Angeles ska vara genomförd senast den 31 december 2009. Ambassaden i Washington blir överordnad myndighet för de nio honorärkonsulat som nu lyder under generalkonsulatet i Los Angeles. UD arbetar med att finna lämplig framtida organisation för honorärkonsulat i Kalifornien. Diskussioner pågår hur vi på bästa sätt kan lösa viseringsverksamheten inom ramen för Schengensamarbetet.

Generalkonsulatet i New York
Nedläggningen av generalkonsulatet i New York ska vara genomförd senast den 31 januari 2010. Vi avser att öppna ett honorärt generalkonsulat i New York som ska kunna ge viss service till svenska medborgare. Huvuddelen av dagens konsulära verksamhet liksom ansvaret för de 17 honorärkonsulat som lyder under generalkonsulatet övertas av ambassaden i Washington. Handelsfrågor kommer fortsatt hanteras av både Exportrådet och Invest in Sweden Agency i New York liksom av ambassaden i Washington. Den svenska främjarnärvaron försvinner inte utan främjandet kommer att bedrivas i andra former, exempelvis kommer ambassaden förstärkas för att bedriva främjande i New York.

Även om Sverige på en ort eller i ett land inte har en ambassad eller ett konsulat, är ambitionen alltid att hitta effektiva former för att främja och tillvarata svenska intressen. Den svenska närvaron kan ta sig många olika former.


Kontakt:
Irena Busic
(Endast journalister) Pressekreterare hos Carl Bildt
08-405 54 73
070-271 02 55

Mattias Frumerie
Press-, informations- och kommunikationsenheten
08-4055790


-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Hur ska en modern utrikesförvaltning se ut? (http://www.regeringen.se/sb/d/12061/a/129942)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Faktablad: Utrikesförvaltningen i korthet (http://www.regeringen.se/sb/d/5357/a/129951)