Utrikesdepartementet

Sverige bidrar med ytterligare humanitärt stöd till Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 15:23 CET

Sveriges stöd till den akuta situationen i Haiti uppgår nu till 180 miljoner kronor. Dessutom betalar Sverige ut hela årets bidrag till FN:s katastroffond på 425 miljoner kronor. Fonden är i akut behov av medel efter att den nästan har tömts, som en konsekvens av Haiti-katastrofen. Det informerar biståndsminister Gunilla Carlsson om idag vid EU:s extrainsatta biståndsministermöte i Bryssel.

- Vi vill  framföra vårt djupa deltagande till Haitis hårt drabbade folk. Vi svarar också snabbt på FN:s vädjan om hjälp för den oerhört svåra humanitära katastrofen på Haiti och har hittills bidragit med 180 miljoner kronor, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. Fokus i arbetet nu är att tillse att nödhjälpen verkligen når ut till de behövande. Samtidigt måste de mer långsiktiga insatserna vävas in i planeringen för att säkerställa återuppbyggnad då den akuta humanitära fasen är över.

Efter jordbävningskatastrofen på Haiti har FN vädjat till medlemsländerna om tidiga utbetalningar av utlovade bidrag för 2010 till FN:s katastroffond CERF, som administreras av OCHA (FN:s kontor för samordning av internationellt humanitärt bistånd) och omedelbart kan finansiera akuta humanitära insatser. Sverige fattar därför idag beslut att omedelbart betala ut hela det årliga bidraget som uppgår till 425 miljoner kronor. Sverige är andra största givaren till CERF med en givarandel om ca 15%. Sverige har också på vädjan från World Food Programme bidragit 21,5 miljoner kronor till organisationens insats på Haiti.

Vid EU:s extrainsatta biståndsministermöte i dag var ministrarna eniga om behovet av fortsatt samordning inom EU och gentemot andra länder. FN fick starkt stöd för sin samordnande roll i katastrofarbetet. Tillsammans gjorde EU utfästelser om ca 122 miljoner euro i akut humanitärt stöd. Sverige är inom EU den andra största bilaterala givaren.

Utöver CERF har OCHA gått ut med en blixtappell med vädjan om stöd om 575 miljoner USD för det akuta hjälparbetet i Haiti efter jordbävningen. Sida har avsatt 100 miljoner kronor till appellen för de olika organisationernas arbete med den akuta situationen.Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97