Kristdemokraterna, KD

Sverige kan mycket bättre

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 14:09 CEST

- Det är en skam att så mycket av Sveriges goda förutsättningar inte tas tillvara bättre och att över en miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Frånvaron av en verkningsfull tillväxtpolitik som gör att fler kommer i arbete är Sveriges största ekonomiska problem. Både på kort och på lång sikt. Men Sverige kan mycket bättre. Därför lägger Kristdemokraterna i dag fram riktlinjer för hur den ekonomiska politiken bör läggas så att fler kommer i arbete.

Det sa Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiordförande, Mats Odell, ekonomisk-politisk talesman, och Maria Larsson, vice partiordförande, när de på måndagen presenterade partiets alternativ till Socialdemokraternas vårproposition.

- Vi kan konstatera att Socialdemokraterna inte når ett enda av sina uppsatta mål för den ekonomiska politiken. Regeringens blygsamma mål för den öppna arbetslösheten ligger på 4 procent. Men i år ligger den på 5,5 procent och den totala är minst dubbelt så hög när alla verkligt arbetslösa räknas in. Målet om halverat antal socialbidragstagare uppnås inte och inte heller sysselsättningsmålet. Socialdemokraterna klarar inte heller sitt eget sparmål för offentlig sektor och målet att halvera antalet sjukdagar till år 2008 - utan att antalet förtidspensioner (sjukersättningar) ökar - ser också mycket avlägset ut.

- En förklaring är att Socialdemokraternas tal om ekonomisk tillväxt har stannat vid just att tala. Men med enbart munväder skapar man inget gynnsamt företagsklimat. Kristdemokraterna vill ändra på den saken. Ett brett paket av åtgärder måste sättas in för att få fler i arbete. Därigenom skapas tillväxt i ekonomin och resurser till välfärden.

Fler i arbete

- Grundbulten för vår ekonomiska politik är att det måste löna sig bättre att arbeta. Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Därför riktar vi nu om våra inkomstskattesänkningar till ett högre förvärvsavdrag för att göra det lönsammare att arbeta. Inledningsvis ska förvärvsavdraget uppgå till sju procent av inkomsten. Tyngdpunkten ligger på låg- och medelinkomsttagare. Totalt ökar våra skattesänkningar på arbete med ca 2,7 miljarder kronor jämfört med våra tidigare förslag.

Äldre personer som så önskar måste också kunna stanna kvar i arbete längre än i dag. Därför bör det finnas incitament både för den enskilde och för arbetsgivaren att utnyttja det kunnande och den erfarenhet som många äldre har men som inte nyttiggörs.

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen måste förbättras kraftfullt. Kristdemokraterna föreslår en ny och samordnad rehabiliteringsförsäkring för att få bukt med de höga sjuktalen och det ökande antalet förtidspensionärer (personer med sjuk- och aktivitetsersättning).

Riskkapitaltillgången i tidiga skeden måste också förbättras så att fler nya företagsidéer kan förverkligas. Därför bör anslaget till s.k. såddfinansierng fördubblas från ca 50 till 100 miljoner kronor. Skattediskrimineringen av svenskt ägande av företag och svenskars investeringar i hemlandet måste också elimineras. Därför bör dubbelbeskattningen av aktier avvecklas och förmögenhetsskatten slopas.

Ett ytterligare förslag i syfte att öka sysselsättningen är att halvera priset på hushållstjänster genom en 50-procentig skattereduktion. Både på ROT-tjänster (Reparation, Om- och Tillbyggnad) och s.k. RUT-tjänster (Rengöring, Underhåll och Tvätt).

Fler förslag presenteras i motionen i avsnitt 6.2, 8.1 och 8.2.

Ny familjepolitik

Den nya familjepolitik som Kristdemokraterna presenterat medför något högre utgifter för statskassan. Totalt handlar det om 300 miljoner kronor extra jämfört med våra tidigare förslag. Summan ryms i den budget som partiet presenterar.

Akututryckning för psykiatrin och missbrukarvården

Psykiatrin måste omgående ges ökade resurser. På det området har regeringens politik misslyckats kapitalt. Socialdemokraterna har tillsatt en utredningsman, Anders Milton, som har kommit med förslag. Men inget av detta har regeringen finansierat. Kristdemokraterna avsätter en halv miljard kronor extra om året för att avhjälpa de värsta bristerna inom psykiatrin. Missbrukarvården behöver också förbättras. Kristdemokraterna avsätter 300 miljoner kronor extra per år för detta ändamål.

Stärkt utbildning av äldreomsorgspersonal

Bland de anställda inom äldreomsorgen är det en alldeles för lite andel som har en adekvat utbildning. Behovet av en förbättring är på många håll skriande. Därför avsätter vi totalt en miljard kronor extra de närmaste två åren för att möjliggöra ett kompetenslyft inom äldreomsorgen.

Bättre pensioner

Kristdemokraterna anser att pensionärer måste få en bättre ekonomisk standard. I detta syfte föreslår vi en höjning av garantipensionen med 100 kronor per månad. Därefter bör grundavdraget i kommunal beskattning höjas för ålderspensionärer så att skatten sänks med 200 kronor per månad.

Finansiellt sparande

De nya förslag som Kristdemokraterna presenterar i sin motion med anledning av vårpropositionen är fullt ut finansierade (se tabell 1.1) Socialdemokraternas förslag till tillfälliga stimulanser för källsortering och energianpassning av offentliga lokaler avvisas. Avdragsrätten för pensionssparande föresås i motionen begränsas från cirka 20 000 kronor till omkring 12 000 kronor per år vilket beräknas förstärka de offentliga finanserna med 1,3 miljarder kronor per år. Dessutom skjuts några av våra tidigare föreslagna skattesänkningar framåt ett år för att stärka det finansiella sparandet under 2005 och 2006. Totalt räknar vi med ett finansiellt sparande som år 2005 är 2,2 miljarder kronor starkare än regeringens beräkningar och år 2006 ca 5,7 miljarder kronor starkare.

För mer information:

Mats Odell
Telefon: 08-786 5686
Mobil. 070-530 42 47
E-post: mats.odell@kristdemokraterna.se


Johan Davidson
Tel: 08-786 56 39
E-post: johan.davidson@kristdemokraterna.se


Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 070-595 81 51
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se